×

પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રોની માહિતી

નંબર તાલુકાનું નામ પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામ ડોકટરનું નામ ફોન નંબર મોબાઇલ નંબર
વાવ અસારા હોત.રોનાલ્‍ડ એલ અણસારી ૯૭૨૭૭૩૦૬૬૩
વાવ ઢીમા ડો અનીલ ડાભી ૦૨૭૪૦-૨૨૬૨૨૨ ૯૭૨૭૭૩૦૬૫૯
વાવ માવસરી વૈદ.પી એસ પંડયા ૦૨૭૪૧-૨૨૯૫૨૫ ૯૭૨૭૭૩૦૬૫૮
વાવ મોરવાડા હોત. કે જે ત્ર‍િવેદી ૦૨૭૪૨- ૨૨૦૦૪૦ ૯૭૨૭૭૩૦૬૬૧
વાવ સણવાલ વૈદ. કે એચ વ્‍યાસ ૦૨૭૪૩-૨૨૯૦૯૧ ૯૭૨૭૭૩૦૬૬૫
વાવ તીર્થગામ હોત. એન કે ત્ર‍િવેદી ૦૨૭૪૫-૨૨૫૮૦૦ ૯૭૨૭૭૩૦૬૬૪
વાવ ટડાવ ડો એસ આર પરમાર ૦૨૭૪૪-૨૨૫૫૨૦ ૯૭૨૭૭૩૦૬૬૦
વડગામ છાપી ડો ડી આર જણસારી ૦૨૭૪૯-૨૭૦૨૮૫ ૯૭૨૭૭૩૦૫૯૦
વડગામ જલોત્રા ડો રાજ ડી પરમાર ૦૨૭૩૯-૨૬૪૦૦૭ ૯૭૨૭૭૩૦૫૯૩
૧૦ વડગામ કાલેડા ડો ટી વાય જામદ ૦૨૭૩૯-૨૮૫૧૦૫
૯૦૯૯૦૬૯૭૬૮
૧૧ વડગામ કોદરામ ડો એ એલ પરમાર ૦૨૭૩૯-૨૮૭૦૬૩ ૯૭૨૭૭૩૦૫૯૬
૧૨ વડગામ મેતા ડો એસ એચ શેખ ૦૨૭૩૯-૨૮૬૪૨૫ ૯૭૨૭૭૩૦૫૯૧
૧૩ વડગામ પાંચડા હોત. બી એમ પ્રજાપતિ ૦૨૭૩૯-૨૮૫૬૧૭ ૯૭૨૭૭૩૦૫૯૪
૧૪ વડગામ પીલુચા ડો દીપીકાબેન પરમાર ૦૨૭૩૯-૨૮૭૦૫૬ ૯૭૨૭૭૩૦૬૪૫
૧૫ દાંતા માંકડી ડો એન કે ડાભી ૦૨૭૪૯-૨૬૫૦૦૧ ૯૭૨૭૭૩૦૦૭૬
૧૬ દાંતા સેબલપાણી વૈદ. અવનીબેન એસ મોઢ ૦૨૭૪૯-૨૯૧૪૯૮ ૯૭૨૭૭૩૦૦૭૯
૧૭ દાંતા કુવારસી વૈદ. દક્ષાબેન અનાવાડીયા ૦૨૭૪૯-૨૭૮૦૮૪ ૯૯૨૫૭૪૫૬૩૧
૧૮ દાંતા મગવાસ હોત. જે એસ મોદી ૦૨૭૪૯-૨૬૬૦૨૨ ૯૮૨૫૬૯૮૧૩૪
૧૯ દાંતા ગોરાડ ડો પાયલ આર નંદા ૦૨૭૪૯-૨૬૬૦૦૨૨ ૯૭૨૭૭૩૦૦૮૦
૨૦ દાંતા હડાદ ડો એ કે ચૌહાણ ૦૨૭૪૯-૨૬૭૨૪૦ ૯૭૨૭૭૩૦૦૮૧
૨૧ દાંતા જીતપુર હોત. એચ એ પટેલ ૦૨૭૪૯-૨૬૮૩૦૨ ૯૭૨૭૭૩૦૦૮૩
૨૨ દાંતા નવાવાસ વૈદ. હીતેશ બી ચૌધરી ૦૨૭૪૯-૨૭૨૭૬૮ ૯૪૨૭૫૧૮૩૨૨
૨૩ કાંકરેજ આંગણવાડા ડો અલ્‍પેશ સી. છત્રાલીયા ૦૨૭૪૭-૨૩૦૦૫૦ ૯૭૨૭૭૩૦૨૪૪
૨૪ કાંકરેજ કંબોઇ ડો શૈલેષ ભાટીયા ૦૨૭૪૭-૨૩૫૬૧૨ ૯૭૨૭૭૩૦૪૫૮
૨૫ કાંકરેજ ખીમાણા ડો હીતેશ આર રાઠોડ ૦૨૭૪૭-૨૩૬૧૮૮ ૯૭૨૭૭૩૦૪૯૯
૨૬ કાંકરેજ રાનેર ડો શૈલેષ આનંદ ૦૨૭૪૭-૨૩૧૦૧૧ ૯૭૨૭૭૩૦૦૮૪
૨૭ કાંકરેજ તેરવાડા ડો અશો એસ ગૌસ્‍વામી ૦૨૭૪૭-૨૨૫૫૧૨ ૯૭૨૭૭૩૦૪૫૩
૨૮ કાંકરેજ ટોટાણા ડો નીતીન છત્રાલીયા ૦૨૭૪૭-૨૨૭૫૦૩ ૯૭૨૭૭૩૦૬૬૪
૨૯ કાંકરેજ ઉંબરી હોત.વિજય ડી પટેલ ૦૨૭૪૭-૨૩૫૦૧૦ ૯૭૨૭૭૩૦૪૫૯
૩૦ કાંકરેજ ઉણ હોત.પી કે સોલંકી ૦૨૭૪૭-૨૨૬૪૪૧ ૯૭૨૭૭૩૦૪૬૩
૩૧ ધાનેરા નેનાવા ડો ડી ડી દરજી ૦૨૭૪૮-૨૨૭૪૯૩ ૯૪૨૬૩૧૦૫૧૫
૩૨ ધાનેરા જડીયા હોત. પી કે ચૌધરી ૦૨૭૪૮-૨૨૯૩૩૫ ૯૪૨૭૪૦૫૫૫૧
૩૩ ધાનેરા બાપલા એસ એલ મોદી ૦૨૭૪૮-૨૨૮૪૩૦ ૯૭૨૭૭૩૦૩૧૭
૩૪ ધાનેરા કુવારલા ડો જે એચ હરીયાણી ૦૨૭૪૮-૨૨૪૬૮૪ ૭૫૬૭૮૯૧૫૩૯
૩૫ ધાનેરા ખીમત ડો આર બી પાસવાન ૦૨૭૪૮-૨૨૫૫૨૨ ૯૭૨૭૭૩૦૩૦૮
૩૬ દિયોદર ડુચકવાડા ડો અરુણભાઇ ડી રાણા ૦૨૭૩૫-૨૬૨૧૦૧ ૯૭૨૭૭૩૦૫૯૨
૩૭ દિયોદર લવાણા ડો બી પી ચૌધરી ૦૨૭૩૫-૨૬૦૯૯૯ ૯૭૨૭૭૩૦૧૯૧
૩૮ દિયોદર કોતરવાડા ડો આર આર પટેલ ૦૨૭૩૫-૨૨૯૧૦૮ ૯૭૨૭૭૩૦૧૭૮
૩૯ દિયોદર રૈયા ડો એમ આર પટેલ ૦૨૭૩૫-૨૬૫૩૪૧ ૯૭૨૭૭૩૦૧૫૪
૪૦ દિયોદર ફોરણા હોત આર એસ દાંત્રલીયા ૦૨૭૩૫-૨૬૭૫૭૬ ૯૭૨૭૭૩૦૪૫૬
૪૧ દિયોદર મીઠીપાલડી ડો પી આર લોધાણી ૦૨૭૩૫-૨૬૬૪૧૯ ૯૭૨૭૭૩૦૦૭૦
૪૨ ડીસા સમોમોટા ડો એસ એસ માલી ૦૨૭૪૪-૨૫૧૫૪૪ ૯૭૨૭૭૩૦૨૧૩
૪૩ ડીસા કુચાવાડા ડો આર એમ સ્‍વામી ૦૨૭૪૪-૨૬૦૦૩૯ ૯૭૨૭૭૩૦૨૧૬
૪૪ ડીસા ડાવસ ડો યુ એચ ઝવેરી ૦૨૭૪૪-૨૭૪૧૨૧ ૯૭૨૭૭૩૦૨૦૭
૪૫ ડીસા રામસણ ડો આર પી પટેલ ૦૨૭૪૪-૨૬૭૫૨૯ ૯૭૨૭૭૩૦૨૧૨
૪૬ ડીસા લોરવાડા વૈદ એ કે મેવાડા ૯૭૨૭૭૩૦૨૦૬
૪૭ ડીસા મોટાકાપરા વૈદ.દલપતભાઇ મકવાણા ૦૨૭૪૪-૨૫૬૦૬૦ ૯૭૨૭૭૩૦૨ર૪
૪૮ ડીસા આગથલા ડો સી પી ખત્રી ૦૨૭૪૪-૨૫૬૦૬૦ ૯૭૨૭૭૩૦૨૪૪
૪૯ ડીસા આસેડા ડો આર એસ પટેલ ૦૨૭૪૪-૨૫૩૩૦૦ ૯૭૨૭૭૩૦૨૦૯
૫૦ ડીસા જુનાડીસા ડો કે આર ઝાટ ૦૨૭૪૪-૨૭૨૧૦૪ ૯૭૨૭૭૩૦૨૦૮
૫૧ ડીસા ઝેરડા ડો કમલેશ જોષી ૦૨૭૪૪-૨૪૩૩૨૯ ૯૭૨૭૭૩૦૨૧૫
૫૨ ડીસા વરનોડા ડો એમ આર ખત્રી ૦૨૭૪૪-૨૪૦૨૪૦ ૯૭૨૭૭૩૦૨૧૪
૫૩ ડીસા સાવીયાણા હોત દલપત મકવાણા ૦૨૭૪૪- ૯૭૨૭૭૩૦૨૨૪
૫૪ ડીસા ભડથ ડો જી.જે.ગૌસ્‍વામી ૦૨૭૪૪-૨૭૪૨૭૪ ૯૭૨૭૭૩૦૨૮૪
૫૫ ભાભર બલોધણ ડો અલ્‍પેશ ઠકકર ૦૨૭૩૫-૨૨૯૫૫૧ ૯૫૩૭૬૨૨૭૯૮
૫૬ ભાભર કુવાલા ડો એમ કે દેસાઇ ૦૨૭૩૫-૨૭૮૪૩૩ ૯૭૨૭૭૩૦૧૫૬
૫૭ ભાભર રુણી હોત. પી એમ પરમાર ૦૨૭૩૫-૨૨૭૦૧૫ ૯૭૨૭૭૩૦૧૫૨
૫૮ અમીરગઢ સુરેલા વૈદ એ એ ગઢવી ૦૨૭૪૨-૨૯૧૭૯૨ ૯૭૨૭૭૩૦૦૩૫
૫૯ અમીરગઢ વીરમપુર ડો આર ડી ગોસાઇ ૦૨૭૪૨-૨૪૯૬૧૦ ૯૭૨૭૭૩૦૦૩૨
૬૦ અમીરગઢ ધનપુરા ડો કે વી પટવા ૦૨૭૪૨-૨૯૧૪૧૬ ૯૭૨૭૭૩૦૦૩૦
૬૧ અમીરગઢ ડાભેલા વૈદ શામળ પટેલ ૦૨૭૪૨-૨૮૪૧૦૦ ૯૯૦૯૫૧૫૫૩૩
૬૨ અમીરગઢ ઇકબાલગઢ ડો આર સી ચૌધરી ૦૨૭૪૨-૨૩૫૩૨૪ ૯૭૨૭૭૩૦૦૩૧
૬૩ દાતીવાડા દાતીવાડા ડો ઓ આર સુણસરા ૦૨૭૪૮-૨૨૬૦૪૨ ૯૭૨૭૭૩૦૩૧૦
૬૪ દાતીવાડા જેગોલ ડો પી આર મીણા ૦૨૭૪૮-૨૭૨૦૩૧ ૯૭૨૭૭૩૦૩૦૯
૬૫ દાતીવાડા વાધરોલ ડો જી બી ગઠવી ૦૨૭૪૮-૨૩૦૦૧૯ ૯૭૨૭૭૩૦૩૧૩
૬૬ પાલનપુર ચિત્રાસણી ડો પ્રજાપતિ ૦૨૭૪૨-૨૮૪૧૦૦ ૯૮૨૪૨૦૬૦૩૬
૬૭ પાલનપુર ભુતેડી ડો કે જે ડાભી ૦૨૭૪૨-૨૩૧૬૪૮ ૯૭૨૭૭૩૦૩૭૬
૬૮ પાલનપુર ગોળા ડો ડી પી અનાવાડીયા ૦૨૭૪૨-૨૩૬૬૪૮ ૯૭૨૭૭૩૦૩૭૩
૬૯ પાલનપુર મડાણા હોત. એકતા ચૌધરી ૦૨૭૪૨-૨૨૨૪૧૭ ૯૭૨૭૭૩૦૩૭૭
૭૦ પાલનપુર માલણ ડો ડી ડી મેતીયા ૦૨૭૪૨-૨૮૫૦૩૯ ૯૭૨૭૭૩૦૪૧૨
૭૧ પાલનપુર વેડંચા ડો રેશમા જુડાલ ૦૨૭૪૨-૨૮૧૧૩૧ ૯૭૨૭૭૩૦૩૭૮
૭૨ પાલનપુર સામઢી ડો .પટેલ ૦૨૭૪૨-૨૨૭૦૦૪ ૯૭૨૭૭૩૦૩૮૧
૭૩ થરાદ ભાચર ડો મેમણ ૦૨૭૩૭-૨૨૮૫૧૧ ૯૭૨૭૭૩૦૫૧૭
૭૪ થરાદ ભોરડુ ડો એસ એસ પટેલ ૦૨૭૩૭-૨૨૫૦૫૮ ૯૭૨૭૭૩૦૫૨૧
૭૫ થરાદ ભોરોલ ડો પ્રતાપસીહ જાટ ૦૨૭૩૭-૨૨૬૩૪૦ ૯૭૨૭૭૩૦૫૧૪
૭૬ થરાદ ડુવા ડો વી વી ભીમાણી ૦૨૭૩૭-૨૪૭૫૩૩ ૯૭૨૭૭૩૦૫૧૫
૭૭ થરાદ મડાલ ડો પી આર મોદી ૦૨૭૩૭-૨૪૫૬૧૦ ૯૭૨૭૭૩૦૫૧૬
૭૮ થરાદ ખોડા ડો ચૌધરી ૦૨૭૩૭-૨૩૬૭૬૭ ૯૭૨૭૭૩૦૩૦૫
૭૯ થરાદ નારોલી વૈદ. એમ એચ પરમાર ૦૨૭૩૭-૨૩૦૧૩૩ ૯૭૨૭૭૩૦૫૧૮
૮૦ થરાદ મોટીપાવડ હોત. બી એમ ચૌધરી ૦૨૭૩૭-૨૨૮૭૫૬ ૯૭૨૭૭૩૦૫૧૭
૮૧ થરાદ લુવાણા કલશ હોત. ટી એલ મેમણ ૦૨૭૩૭-૨૪૪૨૩૩ ૭૫૬૭૮૯૦૬૩૦