×

અમીરગઢ વિષે

અમીરગઢમા કુલ ૭૦ ગામો છે. વસ્‍તી કુલ ૧૦૧૧૦૫ જેમાં ૫રૂષ ૫૨૧૦૩ અને સ્‍ત્રી ૪૯૦૦૨ છે. એમ નું હવામાન સુકુ છે.

Read More
શ્રી બી. સી. રાજપુત

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

અમીરગઢ વિષે

અમીરગઢમા કુલ ૭૦ ગામો છે. વસ્‍તી કુલ ૧૦૧૧૦૫ જેમાં ૫રૂષ ૫૨૧૦૩ અને સ્‍ત્રી ૪૯૦૦૨ છે. એમ નું હવામાન સુકુ છે.

Read More
૬૯
૧૩૨૩૫૪
30

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો