×

ભાભર વિષે

ભાભર મા કુલ ૫૧ ગામો છે. વસ્‍તી કુલ ૯૭૫૭ર જેમાં ૫રૂષ ૫૦૮૩૩ અને સ્‍ત્રી ૪૬૭૩૯ છે. એમ નું હવામાન સુકુ છે. ભાભર ર૩.૯૮. ઉ.અક્ષાંશ થી ર૪.૧. ઉ. અક્ષાંશ અને ૭૧.૪૦ . પૂ. રેખાંશ થી ૭૧.૬ર. પૂ. આવેલું છે.

Read More
શ્રી આર.એ.ત્રિવેદી

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

ભાભર વિષે

ભાભર મા કુલ ૫૧ ગામો છે. વસ્‍તી કુલ ૯૭૫૭ર જેમાં ૫રૂષ ૫૦૮૩૩ અને સ્‍ત્રી ૪૬૭૩૯ છે. એમ નું હવામાન સુકુ છે. ભાભર ર૩.૯૮. ઉ.અક્ષાંશ થી ર૪.૧. ઉ. અક્ષાંશ અને ૭૧.૪૦ . પૂ. રેખાંશ થી ૭૧.૬ર. પૂ. આવેલું છે.

Read More
૫૧
૧૦૧૨૫૮
૪૧

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો