×

દાંતીવાડા વિષે

દાંતીવાડા તાલુકો ભૌગોલિક દ્રષ્ટિ એ બનાસકાંઠા જિલ્લા ની ઉત્તર દિશામાં વસેલો છે. દાંતીવાડા ગામ અગાઉના સમયે રજવાડા રૂપે વહેચાયેલ દંતીપુર નગરી હતી. ઈ.સ. ૧૯૫૪ માં રજવાડા નાબુદ થતાં ધીરે ધીરે શબ્દનો અપ્રભંસ થતાં આ નગરીનું નામ દાંતીવાડા ૫ડેલ છે. હાલમાં ૫ણ જમીનો ઉ૫ર દાંતીવાડા ના રજવાડાના પુરાવા મળે છે.

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

દાંતીવાડા વિષે

દાંતીવાડા તાલુકો ભૌગોલિક દ્રષ્ટિ એ બનાસકાંઠા જિલ્લા ની ઉત્તર દિશામાં વસેલો છે. દાંતીવાડા ગામ અગાઉના સમયે રજવાડા રૂપે વહેચાયેલ દંતીપુર નગરી હતી. ઈ.સ. ૧૯૫૪ માં રજવાડા નાબુદ થતાં ધીરે ધીરે શબ્દનો અપ્રભંસ થતાં આ નગરીનું નામ દાંતીવાડા ૫ડેલ છે. હાલમાં ૫ણ જમીનો ઉ૫ર દાંતીવાડા ના રજવાડાના પુરાવા મળે છે.

Read More
૫૭
૧૧૫૨૨૧
૩૫

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો