×

ડીસા વિષે

ડીસા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલ છે. જેનું ભૌગોલીક સ્થાાન અક્ષાંક-ર૦.૧૪ રેખાંશ-૭ર.૦.૫ છે. ડીસામાં ૧૫૦ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાનું સરેરાશ અક્ષરજ્ઞાન પુરૂષ-૯૫૪૦૭, સ્ત્રી-૪૦૩૫ર છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીમાં બનાસ નદીનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય પાકો બટાટા, બાજરી, એરંડા, મગફળી, ધઉં, રાયડો, શાકભાજી છે. ડીસા તાલુકામાં મુખ્યત્વે રેતી ખનીજ મળી આવે છે.

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

ડીસા વિષે

ડીસા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલ છે. જેનું ભૌગોલીક સ્થાાન અક્ષાંક-ર૦.૧૪ રેખાંશ-૭ર.૦.૫ છે. ડીસામાં ૧૫૦ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાનું સરેરાશ અક્ષરજ્ઞાન પુરૂષ-૯૫૪૦૭, સ્ત્રી-૪૦૩૫ર છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીમાં બનાસ નદીનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય પાકો બટાટા, બાજરી, એરંડા, મગફળી, ધઉં, રાયડો, શાકભાજી છે. ડીસા તાલુકામાં મુખ્યત્વે રેતી ખનીજ મળી આવે છે.

Read More
૧૪૯
૪૭૧૯૬૯
૧૨૫

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો