×

ટીડીઓ વિષે

તાલુકા વિકાસ અધિકારી
શ્રીમતી જી.આઇ.ઠાકોર

Designation :તાલુકા વિકાસ અધિકારી
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. : તાલુકા પંચાયત ધાનેરા જી.બ.કાં.
Phone No. : ૦૨૭૪૮ ૨૨૨૦૫૩
Fax No.​ : ૦૨૭૪૮ ૨૨૨૦૫૩
Mobile No​ : ૮૭૫૮૧૭૨૧૭૦
E-mail :tdo-dhanera@gujarat.gov.in