×

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલકા પંચાયત કચેરી,ધાનેરા
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી એમ.કે.પુરોહિત
ફોન નંબર રરર૦૫૩
ફેકસ નંબર રરર૦૫૩

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એમ.કે.પુરોહીત  નાયબ હિસાબનીશ 
ર  શ્રી એમ.પી ત્રિવેદી  સી.કા