×

વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં નામ હોદો મોબાઈલ નંબર ફોન નંબર ફેકસ નંબર ઈમેઈલ આઈ.ડી.
શ્રીમતી જી.આઇ.ઠાકોર તા.વિ.અ.શ્રી. ૭૫૬૭૦૧૮૫૪૯ ૦૨૭૪૮-૨૨૨૦પ૩ ૦૨૭૪૮-૨૨૨૦પ૩ tdo-dhanera@ gujarat.gov.in
શ્રી.આર.એમ.ચૌધરી મ.તા.વિ.અ ૯૭૨પ૨૨પપ૦૨
શ્રી.જી.બી.જોષી ઈ.ચા.તા.પ્રા.શિ ૯૮૯૮૩૮૩૪૫૪
શ્રી.આર.એમ.ચૌધરી ઈ.ચા.વિ.અ.પંચાયત ૯૭૨પ૨૨પપ૦૨
શ્રી ડી.કે.શ્રીમાળી ઈ.ચા.આંકડા મદદનીશ ૭પ૬૭૩૮૧૩૯૦
શ્રી ડી.કે.શ્રીમાળી વિ.અ.સહકાર ૭પ૬૭૩૮૧૩૯૦
શ્રી.પી.આર.સોલંકી ના.હિ ૯૪૨૬૪૨૮૭૪૩
શ્રી.પ્રવિણભાઇ પટેલ ટી.એ ૯૭૨૬૮૧૧૮૭૭
દિલીપભાઇ એમ. ચૌધરી અ.મ.ઇ બાધંકામ ૮૪૬૯૩૯૫૮૩૧
૧૦ શ્રી.નેહાબેન ચૌધરી વિ.અ.ઝૂંપડા ૭૦૪૬૭૮૬૧૭૦
૧૧ શ્રી પી.એચ.મેવાડા પં.સ.ઈ ૯૪૦૯૩૮૪૯૭૧
૧૨ શ્રી.ચેતનસિંહ ડી. સોલંકી જુ.કા. (પંચાયત) ૮૨૩૮૯૧૯૨૪૪
૧૩ શ્રી.શૈલેષભાઇ કે. પટેલ જુ.કા. (વહીવટી) ૯૯૭૯૪૧૦૨૧૫
૧૪ શ્રી કે.જે.દેસાઈ વિ.અ.બાંધકામ ૯૯૨પ૯પ૧૮૮૮
૧૫ શ્રી.એમ.જે.વાધેલા જુ.કા (વહીવટી) ૯૪૨૮૧૯૬૦પ૬
૧૬ શ્રી.એમ.એમ.પ્રજાપતિ જુ.કા (શિક્ષણ શાખા) ૯૯૨પ૯પ૧૮૮૨
૧૭ શ્રી એસ.આર.મોઢ સી.કા (હિસાબી) ૮૧૪૦૭૭પ૮૭૮
૧૮ શ્રી આર.ડી.શ્રીમાળી જુ.કા (શિક્ષણ શાખા) ૯૭૨૬૩૭૧૪૯પ
૧૯ શ્રીમતિ.આર.જે.ભાવસાર ફ.મો.ત.ક.મં. ૯૪૨૭૩૭૧૨પ૨
૨૦ શ્રી એમ.પી.નાઈ ડ્રાયવર ૯૮૨પ૮૧૨૯૩૯
૨૧ શ્રી.નરશીરામ જોષી પટાવાળા ૯૬૨૪૯૮૭૨૮૧
૨૨ શ્રી જે.બી.સોલંકી પટાવાળા ૯૪૨૯૧૨૦૮૯૩
૨૩ શ્રી પી.એમ.પરમાર પટાવાળા ૯૯૨૪૦૧૦૭૦૨
૨૪ શ્રી જે.સી.દેવડા પટાવાળા
૨૫ શ્રી.ઓમપ્રકાશ બી.બારોટ ચોકીદાર ૮૦૦૦પપ૪૯પ૦
આઈ.આર.ડી શાખા
શ્રી.એમ.પી.ત્રિવેદી મ.તા.વિ.ગ્રામ વિકાસ ૯૬૨૪૬૦૭૯૭૭
શ્રી.યુ.પી.પરમાર ના.હિ ૯૭૧૨૨૨૧૨૯૪
શ્રી એસ.આઈ.પટેલ વિ.અ.ખેતી ૯૯૨પ૨૨૬૧પ૦
શ્રી આર.એસ.કટારીયા સિ.કા ૯૪૨૭૩૯૧૩૪પ
શ્રી.ગીતાબેન ચૌધરી ગ્રામ સેવક ૮૧૪૦૦૪૫૦૫૯
શ્રી.મંજુબેન પટેલ ગ્રામ સેવક ૭૦૯૬૫૪૨૨૧૩
શ્રી.વીણાબેન પરમાર ગ્રામ સેવક ૭૬૨૨૦૭૫૪૫૨
શ્રી.મૌલિકભાઈ લીંમ્‍બાચીયા T.A ૯૯૨૪૦૧૪પ૬૪
એસ.બી.એમ.શાખા (આર.આર.ડી)
શ્રી.પી.એ.ચૌધરી BCO ૯૮૯૮૯૭૯૮૭૩
શ્રીમતિ.પ્રવીણાબેન પરમાર T.A ૮૦૦૦૪૨૯૪૮૨
મિશન મંગલૃમ શાખા (આઈ.આર.ડી.)
શ્રીમતિ.જી.એસ.પટેલ TLM ૯૦૯૯૯પપ૪૯૨
શ્રી.નાગજીભાઇ દેસાઇ CC ૯૦૯૯૯૫૫૫૬૩
મનરેગા શાખા
ભાવેશભાઈ જી.કર્ણાવત AWM ૯૪૨૯૨૮૯પ૯૭
સમીર એ.કુરેશી T.A ૯૭૧૨૪૭૩૭૩૭
રીતેષ પી.વ્‍યાસ ACC ૮૦૦૦૦૭૮પ૯૦
ભાયચંદભાઈ બી.પરમાર પટાવાળા ૯૪૦૮૪૨૦૪૭૪
કોમ્‍પ્‍યુટર શાખા
સંજય બી.આવસ્‍થી MIS(TP) ૯૦પ૪૦પ૧૬૯૮
પ્રકાશ કે.સોલંકી CO(EDUCTION) ૮પ૧૧૯૦૦૭૪૨
મુઝફકર બી બેલીમ MIS(MGNERGA) ૯૭૨૩૮૬૬૨૩૮
શિવરામ ડી.સુથાર MIS(MGNERGA) ૯૯૦૯૪૬૬૮૨૭
સંજય પી.દેસાઈ TAC(HISABI) ૯૯૭૮પ૯૨૪૧૨
દીનેશભાઈ પટેલ TLE(TP) ૯૬૦૧૨૯પ૮૨૪
દિલીપભાઈ પટેલ TLE(TP) ૭૬૦૦૦૩પ૩૧૦
વસરામભાઇ પટેલ CO(IRD) ૯૭૨૫૫૩૯૨૩૪
વીપૂલભાઇ મહેશવરી CO(NANAPANCH) ૭૦૯૬૫૩૨૬૨૧