×

શિબીરની માહીતી

અ.નં  ગામનું નામ  શિબીરનું નામ  સારવાર આ૫ેલ જાનવરની સંખ્યા  લાભ લીધેલ ૫શુ પાલકોની સંખ્યા  નાણાકીય ખર્ચ 
સામરવાડા  કૃષિ મહોત્સવ  રર૩  ૧૩૪ જી.પં સ્વભંડોળ
જિ.ગ્રા.વિ.એ. તરફથી 
ર  કુંમર  કૃષિ મહોત્સવ  રર૮  ૧૪૫ જી.પં સ્વભંડોળ
જિ.ગ્રા.વિ.એ. તરફથી 
સરાલવીડ  ૫શુ આરોગ્ય મેળો  ૪૪૦ ૩૭ ટ્રાઈબલ સબપ્લાન તરફથી 
ગોલા  ૫શુ આરોગ્ય મેળો  ૬ર૪  ૮૪ જી.પં સ્વભંડોળ
જિ.ગ્રા.વિ.એ. તરફથી 
ધરણોધર  ૫શુ આરોગ્ય મેળો  ૬૦૬ ૮૮ જી.પં સ્વભંડોળ
જિ.ગ્રા.વિ.એ. તરફથી 
રવિયા  ૫શુ આરોગ્ય મેળો  ૪૦૬ ૬૩ જી.પં સ્વભંડોળ
જિ.ગ્રા.વિ.એ. તરફથી 
આલવાડા  ૫શુ આરોગ્ય મેળો  ૧૬૯૫ ૮૧ તા.પં સ્વભંડોળ તરફથી 
નેનાવા  ૫શુ આરોગ્ય મેળો  ૫૪૫ ૭ર  જી.પં સ્વભંડોળ
જિ.ગ્રા.વિ.એ. તરફથી 
સામરવાડા  સંકલ્‍પપત્ર યોજના કેમ્‍પ ૧ર૮  ૬૦ ૩૯૭ર/- 
૧૦ થાવર  સંકલ્‍પપત્ર યોજના કેમ્‍પ ૧૧૦ ૫૪ ૩૯૭ર/- 
૧૧ રામ૫ુરા(છોટા)  સંકલ્‍પપત્ર યોજના કેમ્‍પ ૩રર  ૬૪ ૩૯૭ર/- 
૧ર  વાસણ  સંકલ્‍પપત્ર યોજના કેમ્‍પ ૩૭૮ ૬૮ ૩૯૭ર/-