×

પશુધન

અં.નં. તાલુકાનું નામ ગાય ભેંસ બળદ ઘેંટા-બકરા ઉંટ મરઘા(પોલ્‍ટ્રી) ગઘેડુ-કુતરા ઘોડા અન્‍ય
ધાનેરા  ૪૭ર૧૧  ૧૦૬૬૦ર  ૭૫૬૧ ૪૧ર૧૧  રરર  ૮૩૪ ૧૧૬૭૭ ૪૩ ૩ર૪૯