×

રસીકરણ

અં.નં. રસીનું નામ રસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્‍યા
એચ.એસ. રર૫૦૦ 
ઈ.ટી.
એફ.એમ.ડી. ૩૪૪૫૬
હડકવા (એ.આર.વી.) ૫૪
બી.કયુ.