×

સહકારી મંડળીઓ નોંઘણી

અ.નં  ગામ  સહકારી મંડળીનું નામ  મંડળીના વડાનું નામ  સરનામું 
વાસણ  ધી વાસણ ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  વાલાભાઈ ભાણાભાઈ ૫ટેલ  મુ.વાસણ 
રૂણી  ધી રૂણી ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  ભગવાનભાઈ અચ.૫ટેલ  મુ.પો.રૂણી 
ધાનેરા  ધી ધાનેરાગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  પ્રેમાભાઈ ભુદરાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો.ધાનેરા 
વીછીવાડી  ધી વીછીવાડી ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  દેવડા ભીખજી  મુ.પો.વીછીવાડી 
નેનાવા  ધી નેનાવા ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  અગરસિંહ સુરજસિંહ દરબાર  મુ.પો.નેનાવા 
ધાખા  ધી ધાખા ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  નથાભાઈ હેગોળાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો.ધાખા 
સરાલ  ધી સરાલ સેવા સહ મં.લિ.  દેવરાજભાઈ ગોકળાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો.સરાલ 
દેઢા  ધી દેઢા ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  જોઈતાભાઈ સોમાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો.દેઢા 
માલોત્રા  ધી માલોત્રા ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  માસુંગભાઈ બી.૫ટેલ  મુ.પો.માલોત્રા 
૧૦ મોટી ડુગડોલ  ધી મોટીડુગડોલ ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  હકમશાહ  મુ.પો.મોટી ડુગડોલ 
૧૧ રામપુરાછોટા  ધી રામપુરાછોટા ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  ઉકાભાઈ સવસીભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો.રામપુરાછોટા 
૧૨ રમુણા  ધી રમુણા ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  મોહનભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો.રમુણા 
૧૩ થાવર  ધી થાવર સેવા સહ મં.લિ.  રાવતાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો.થાવર 
૧૪ ભાટરામ  ધી ભાટરામ ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  કરશનભાઈ કે.૫ટેલ  મુ.પો.ભાટરામ 
૧૫ વાછડાલ  ધી વાછડાલ ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  મુળાભાઈ હરજીભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો.વાછડાલ 
૧૬ વાછોલ  ધી વાછોલ સેવા સહ મં.લિ.  સદીકભાઈ એસ.સિન્ધી  મુ.પો.વાછોલ 
૧૭ જીવાણા  ધી જીવાણા ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  મોહનભાઈ પ્રભાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો.જીવાણા 
૧૮ સામરવાડા  ધી સામરવાડા ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  ૫ે્રમાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો.સામરવાડા 
૧૯ જોરાપુરા(ધા)  ધી જોરાપુરા(ધા) ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  ઈશ્વરભાઈ ગણેશભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો.જોરાપુરા(ધા) 
૨૦ સરાલવીડ  ધી સરાલવીડ સેવા સહ મં.લિ.  પ્રકાશભાઈ ભીમાણી  મુ.પો.સરાલવીડ 
૨૧ ધાનેરા  ધી ધાનેરા ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  ઈશ્વરભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો.ધાનેરા 
૨૨ રામપુરામોટા  ધી રામપુરાછોટા ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  જોઈતાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો.રામપુરામોટા 
૨૩ કુંમર  ધી કુંમર ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  પુરાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો.કુંમર 
૨૪ ગોળિયા  ધી ગોળિયા ગૃ૫ સેવા સહ મં.લિ.  ગણ૫તભાઈ માળી  મુ.પો.ગોળિયા 
૨૫ ખીંમત  ધી ખીંમત સેવા સહ મં.લિ.  વાદળસિંહ ઠાકોર  મુ.પો. ખીંમત 
૨૬ લેલાવા  ધી લેલાવા સેવા સહ મં.લિ.  રગનાથભાઈ વસતાભાઈ  મુ.પો. લેલાવા 
૨૭ કોટડા  ધી કોટડા સેવા સહ મં.લિ.  ૫ટેલ માસુગભાઈ મેધાભાઈ  મુ.પો. કોટડા 
૨૮ શિયા  ધી શિયા સેવા સહ મં.લિ.  પ્રભુજી રાજપુત  મુ.પો. શિયા 
૨૯ લવારા  ધી લવારા સેવા સહ મં.લિ.  અનુ૫સિંહ વાધેલા  મુ.પો.લવારા 
૩૦ વકતાપુરા  ધી વકતાપુરા સેવા સહ મં.લિ.  રામસીહભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો. વકતાપુરા 
૩૧ બા૫લા  ધી બા૫લા સેવા સહ મં.લિ.  રેસાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો. બા૫લા 
૩૨ વિરોલ  ધી વિરોલ સેવા સહ મં.લિ.  અજબાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો. વિરોલ 
૩૩ જાડી  ધી જાડી સેવા સહ મં.લિ.  રડમલજી સોલંકી  મુ.પો. જાડી 
૩૪ અનાપુરછોટા  ધી અનાપુરછોટા સેવા સહ મં.લિ.  ચંદનસિંહ સોલંકી  મુ.પો.અનાપુરછોટા 
૩૫ નેગાળા  ધી નેગાળા સેવા સહ મં.લિ.  પાડસિંહ સોલંકી  મુ.પો. નેગાળા 
૩૬ રવિ  ધી રવિ સેવા સહ મં.લિ.  વસનાભાઈ પુરોહીત  મુ.પો. રવિ 
૩૭ માંડલ  ધી માંડલ સેવા સહ મં.લિ.  નર૫તસિંહ સોલંકી  મુ.પો. માંડલ 
૩૮ રવિયા  ધી રવિયા સેવા સહ મં.લિ.  ભગવાનભાઈ નાથુભાઈ  મુ.પો. રવિયા 
૩૯ વાસડા  ધી વાસડા સેવા સહ મં.લિ.  વકતાભાઈ સોનજી રાયગોર  મુ.પો.વાસડા 
૪૦ ગોલા  ધી ગોલા સેવા સહ મં.લિ.  હિરાભાઈ હરીજન  મુ.પો. ગોલા 
૪૧ વાલેર  ધી વાલેર સેવા સહ મં.લિ.  મગનભાઈ રબારી  મુ.પો. વાલેર 
૪૨ વોડા  ધી વોડા સેવા સહ મં.લિ  પ્રભુજી રબારી  મુ.પો. વોડા 
૪૩ આશિયા  ધી આશિયા સેવા સહ મં.લિ.  જોેમાભાઈ દેસાઈ  મુ.પો. આશિયા 
૪૪ જનાલી  ધી જનાલી સેવા સહ મં.લિ.  ડામરાજી રાજગોર  મુ.પો. જનાલી 
૪૫ અનાપુરગઢ  ધી અનાપુરગઢ સેવા સહ મં.લિ.  જોઈતાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો. અનાપુરગઢ 
૪૬ આલવાડા  ધી આલવાડા સેવા સહ મં.લિ.  નાનજીભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો.આલવાડા 
૪૭ રામપુરા(વા)  ધી રામપુરા(વા) સેવા સહ મં.લિ.  મોહનભાઈ પુરોહિત  મુ.પો. રામપુરા(વા) 
૪૮ યાવરપુરા  ધી યાવરપુરા સેવા સહ મં.લિ.  ગેમરાભાઈ ઠાકોર  મુ.પો. યાવરપુરા 
૪૯ મેવાડા  ધી મેવાડા સેવા સહ મં.લિ.  આબાભાઈ પુરોહિત  મુ.પો. મેવાડા 
૫૦ ભાંજણા  ધી ભાંજણા સેવા સહ મં.લિ.  રાવતાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો. ભાંજણા 
૫૧ સરાલ  ધી સરાલ સેવા સહ મં.લિ.  ધુડાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો. સરાલ 
૫૨ એડાલ  ધી એડાલ સેવા સહ મં.લિ.  ગોવિદભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો એડાલ 
૫૩ સાંતરવાડા  ધષ્ી સાંતરવાડા સેવા સહ મં.લિ.  ઈશ્વરભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો સાંતરવાડા 
૫૪ ધનપુરા(ખે)  ધી ધનપુરા(ખે) સેવા સહ મં.લિ.  માવજીભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો ધનપુરા(ખે) 
૫૫ સોડાલ  ધી સોડાલ સેવા સહ મં.લિ.  સવતાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો સોડાલ 
૫૬ ખાંગણ  ધી ખાંગણ સેવા સહ મં.લિ.  મોહનભાઈ દેસાઈ  મુ.પો ખાંગણ 
૫૭ પાંસવાળ  ધી પાંસવાળ સેવા સહ મં.લિ.  બાબુભાઈ પુરોહીત  મુ.પો પાંસવાળ 
૫૮ રાજોડા  ધી રાજોડા સેવા સહ મં.લિ.  કાનજીભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો રાજોડા 
૫૯ સામરવાડા  ધી આનંદનગર(સા) સેવા સહ મં.લિ.  માસુગભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો સામરવાડા 
૬૦ ખીંમત  ધી ખીંમત સેવા સહ મં.લિ.  વાદળસિંહ ઠાકોર  મુ.પો ખીંમત 
૬૧ સરાલ  ધી ચામુડા(સ) સેવા સહ મં.લિ.  ઈશ્વરભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો સરાલ 
૬૨ ખીમંત  ધી ખાંગણા(ખીં) સેવા સહ મં.લિ.  મગનભાઈ દેસાઈ  મુ.પો ખીમંત 
૬૩ કરાધણી  ધી કરાધણી (વિ) સેવા સહ મં.લિ.  મોહનભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો કરાધણી 
૬૪ સામરવાડા  ધી આનંદનગર(સા) સેવા સહ મં.લિ.  શંકરભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો સામરવાડા 
૬૫ નેનાવા  ધી નેનાવા ગો સેવા સહ મં.લિ.  માહાગભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો નેનાવા 
૬૬ રવિયા  ધી ભગવાનપુરા(ર) સેવા સહ મં.લિ.  ભગવાનભાઈ દેસાઈ  મુ.પો રવિયા 
૬૭ શેરા  ધી શેરા વિ.કા સેવા સહ મં.લિ.  રમેશભાઈ સોલંકી  મુ.પો શેરા 
૬૮ શેરા  ધી શેરા સેવા સહ મં.લિ.  રમેશભાઈ રબારી  મુ.પો શેરા 
૬૯ અનાપુરછોટા  ધી ઢોલ લીબડા અનાપુરછોટા વિ.સ.મં  કાન્તીભાઈ રાજગોર  મુ.પો અનાપુરછોટા 
૭૦ ભાટરામ  ધી ભાટરામ નેગાળા વિ.કા સેવા સહ મં.લિ.  કરશનભાઈ પુરોહીત  મુ.પો ભાટરામ 
૭૧ મેવાડા  ધી મેવાડા વિ.કા સેવા સહ મં.લિ.  રામાજી પુરોહીત  મુ.પો મેવાડા 
૭૨ વાસડા  ધી વાસડા રામપુરા જુથ સેવા સહ મં.લિ.  રાજાભાઈ પુરોહીત  મુ.પો વાસડા 
૭૩ કુડી  ધી કુંડી વિ.કા. સેવા સહ મં.લિ.  આંબાભાઈ પુરોહીત  મુ.પો કુડી 
૭૪ રવિ  ધી રવિ વિ.કા. સેવા સહ મં.લિ.  જયંતિભાઈ પુરોહીત  મુ.પો રવિ 
૭૫ જોરાપુરા(ધા)  ધી સતાપુરા જોરાપુરા સેવા સહ મં.લિ.  દેવાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો જોરાપુરા(ધા) 
૭૬ ધાખા  ધી જાલરીયા(ધા) સેવા સહ મં.લિ.  રત્નાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો ધાખા 
૭૭ મોટામેડા  ધી ૫ટેલવાસ મોટામેડા સેવા સહ મં.લિ.  રમેશભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો મોટામેડા 
૭૮ ખીંમત  ધી ખીંમત ૫ંાચપી૫ળા સેવા સહ મં.લિ.  જીવણજી ઠાકોર  મુ.પો ખીંમત 
૭૯ થાવર  ધી ચામુડા ગોળીયા થાવર સેવા સહ મં.લિ.  ચોથાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો થાવર 
૮૦ સબાવડી  ધી સબાવડી સેવા સહ મં.લિ.  ગમનાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો સબાવડી 
૮૧ રૂણી  ધી રૂણી ગોળિયા સેવા સહ મં.લિ.  ભગવાનભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો રૂણી 
૮૨ રમુણા  ધી અમરપુરા(ર) સેવા સહ મં.લિ.  તેજાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો રમુણા 
૮૩ રામપુરા(મો)  ધી રામપુરા(મો) ગોળિયા સેવા સહ મં.લિ.  જોઈતાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો રામપુરા(મો) 
૮૪ ધાખા  ધી ધાખા ગોળિયા સેવા સહ મં.લિ.  વિરભાણભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો ધાખા 
૮૫ ભાટરામ  ધી ભાટરામ વિ.કા સેવા સહ મં.લિ.  અજાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો ભાટરામ 
૮૬ સોડાલ  ધી સોડાલ વિ.કા. સેવા સહ મં.લિ.  રાવતાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો સોડાલ 
૮૭ ધનપુરા(ખે)  ધી ધનપુરા(ખે) સેવા સહ મં.લિ.  જોઈતાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો ધનપુરા(ખે) 
૮૮ બા૫લા  ધી બા૫લા સેવા સહ મં.લિ.  ખેતાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો બા૫લા 
૮૯ વકતાપુરા  ધી વકતાપુરા સેવા સહ મં.લિ.  નવિનભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો વકતાપુરા 
૯૦ કોટડા(ધા)  ધી ૫ટેલવાસ (કો) સેવા સહ મં.લિ.  શંકરભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો કોટડા(ધા) 
૯૧ આલવાડા  ધી આલવાડા વિ.કા સેવા સહ મં.લિ.  હાજાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો આલવાડા 
૯૨ વાછડાલ  ધી આનંદનગર (વા) સેવા સહ મં.લિ.  વાહતાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો વાછડાલ 
૯૩ છીડીવાડી  ધી છીડીવાડી સેવા સહ મં.લિ.  આબાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો છીડીવાડી 
૯૪ કુંવારલા  ધી કુંવારલા સેવા સહ મં.લિ.  સામજીભાઈ ચૌધરી  મુ.પો કુંવારલા 
૯૫ નાનુડા  ધી નાનુડા સેવા સહ મં.લિ.  ઉમાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો નાનુડા 
૯૬ ફતેપુરા  ધી ફતેપુરા સેવા સહ મં.લિ.  શંકરભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો ફતેપુરા 
૯૭ મોટામેડા  ધી મોટામેડા સેવા સહ મં.લિ.  રમેશભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો મોટામેડા 
૯૮ ચારડા  ધી ચારડા સેવા સહ મં.લિ.  ડુગરસિંહ  મુ.પો ચારડા 
૯૯ સિલાસણા  ધી સિલાસણા સેવા સહ મં.લિ.  વજાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો સિલાસણા 
૧૦૦ ધાનેરા  ધી ધાનેરા સહ ખેતી સેવા સહ મં.લિ.  વિરમાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો ધાનેરા 
૧૦૧ સાંકડ  ધી સાંકડ સેવા સહ મં.લી  નરસાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો સાંકડ 
૧૦૨ હડતા  ધી હડતા સેવા સહ મં.લિ.  મુ.પો હડતા 
૧૦૩ મગરાવા  ધી મગરાવા સેવા સહ મં.લિ.  નીલાભાઈ ૫ટેલ  મુ.પો મગરાવા 
૧૦૪ શેરગઢ  ધી શેરગઢ સેવા સહ મં.લિ  રામજીભાઈ ચૌધરી  મુ.પો શેરગઢ 
૧૦૫ માંડલ  ધી કસળાપુરા માંડલ સે.સ.મં.લી  ધરમાભાલ અમ.૫ટેલ  મું માંડલ 
૧૦૬ માલોત્રા  ધી ૫ટેલવાસ માલોત્રા સે.સ.મં.લી  રામજી દલા  મું માલોત્રા 
૧૦૭ સોતવાડા  ઘી સોતવાડા સે.સ.મં.લી  રખાભાઈ જીવાભાઈ ૫ટેલ  મું સોતવાડા 
૧૦૮ ધાનેરા  ધી લાધાપુરા સે.સ.મં.લી  હંસરાજભાઈ મગનભાઈ  મું ધાનેરા 
૧૦૯ ભાટીબ  ધી ભાટીબ સે.સ.મં.લી  દેવુંસિંહ ઠાકોર  મું ભાટીબ 
૧૧૦ કરાધણી  ધી કરાધણી સે.સ.મં.લી  મોહનભાઈ ઉકાભાઈ ૫ટેલ  મું કરાધણી 
૧૧૧ કોટડા(ર)  ધી કોટડા (ર) ગૃ૫ સે.સ.મં.લી  ત્રિકમાભાઈ વનાભાઈ ૫ટેલ  મુંકોટડા(ર) 
૧૧૨ નાનામેડા  ધી નાનામેડા સે.સ.મં.લી  ઉદાભાઈ ધમાભાઈ ૫ટેલ  મું નાનામેડા 
૧૧૩ કુંડી  ધી કુંડી સે.સ.મં.લી  આબાજી ગલબાજી પુરાહિત  મું કુંડી 
૧૧૪ જાડી  ધી જાડી ગોળિયા સે.સ.મં.લી  ગોકળાભાઈ રબારી  મું જાડી 
૧૧૫ એટા  ધી એટા સે.સ.મં.લી  વાલાભાઈ રૂડાભાઈ ૫ટેલ  મું એટા 
૧૧૬ જડીયા  ધી જડીયા સે.સ.મં.લી  જોરાભાઈ દેસાઈ  મું જડીયા 
૧૧૭ આશિયા  ધી આશિયા ગૃ૫ ગો૫લક સે.સ.મં.લી  મગનાભાઈ દેસાઈ  મું આશિયા 
૧૧૮ સાંકડ  ધી સાંકડ ગૃ૫ ગો૫લક સે.સ.મં.લી  વાહજીભાઈ હરિભાઈ દેસાઈ  મું સાંકડ 
૧૧૯ ચારડા  ધી ચારડા ગોપાલક સે.સ.મં.લી  વાહજીભાઈ નરસુગભાઈ દેસાઈ  મું ચારડા 
૧૨૦ ભાંજણા  ધી ભાંજણા ગોપાલક વિ.કા. સે.સ.મં.લી  રત્નાભાઈ રણમલભાઈ દેસાઈ  મું ભાંજણા 
૧૨૧ ૫ેગીયા  ધી ૫ેગીયા ગૃ૫ ગોપાલક વિ.કા સે.સ.મં.લી  ખોડાભાઈ દેસાઈ  મું ૫ેગીયા 
૧૨૨ સોડાલ  ધી સોડાલ ગૃ૫ ગોપાલક વિ.કા. સે.સ.મં.લી  હરકમનભાઈ દેસાઈ  મું સોડાલ 
૧૨૩ મગરાવા  ધી મગરાવા ગૃ૫ ગોપાલક વિ.કા. સે.સ.મં.લી  ઈશ્વરભાઈ મશરૂભાઈ દેસાઈ  મુંમગરાવા 
૧૨૪ શેરા  ધી શેરા ગૃ૫ ગોપાલક વિ.કા. સે.સ.મં.લી  ભગવાનભાઈ દેસાઈ  મું શેરા 
૧૨૫ રવિયા  ધી રવિયા ગૃ૫ ગોપાલક વિ.કા. સે.સ.મં.લી  મગનભાઈ દેસાઈ  મુંરવિયા 
૧૨૬ વાલેર  ધી વાલેર ગોપાલક વિ.કા. સે.સ.મં.લી  અરજણભાઈ દેસાઈ  મુંવાલેર 
૧૨૭ ખાંગણ  ધી ખાંગણ ગોપાલક વિ.કા. સે.સ.મં.લી  રત્નાભાઈ દેસાઈ  મુંખાંગણ 
૧૨૮ શેરગઢ  ધી શેરગઢ ગોપાલક વિ.કા. સે.સ.મં.લી  હોતીભાઈ દેસાઈ  મુંશેરગઢ 
૧૨૯ વાસણ  ધી વાસણ ગોપાલક વિ.કા. સે.સ.મં.લી  હરજીભાઈ દેસાઈ  મું વાસણ 
૧૩૦ વોડા  ધી વોડા ગૃ૫ ગોપાલક વિ.કા. સે.સ.મં.લી  મનરૂ૫ભાઈ દેસાઈ  મું વોડા 
૧૩૧ રામપુરા(ખી)  રામપુરા(ખે)ગોપાલક વિ.કા.સે.સ.મં.લિ.  બીજલભાઈ દેસાઈ  રામપુરા(ખી) 
૧૩૨ જાડી  ધી જાડી ગૃ૫ ગોપાલક વિ.કા.સે.સ.મં.લિ.  જોગાભાઈ દેસાઈ  જાડી 
૧૩૩ ધાખા  ધી ધાખા ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  રાયમલભાઈ ગોકળાભાઈ ૫ટેલ  ધાખા 
૧૩૪ જડીયા  ધી જડિયા ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  વકતાભાઈ ડી.૫ટેલ  જડીયા 
૧૩૫ જાડી  ધી જાડી ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  ગોકળાભાઈ જી.૫ટેલ  જાડી 
૧૩૬ ધાનેરા  ધી ધાનેરા ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  દેવકરણભાઈ બી.૫ટેલ  ધાનેરા 
૧૩૭ થવાર  ધી થાવર ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  મોહનભાઈ યુ.૫ટેલ  થવાર 
૧૩૮ સરાલ  ધી સરાલ ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  શંકરભાઈ રત્નાભાઈ ૫ટેલ  સરાલ 
૧૩૯ બા૫લા  ધી બા૫લા ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  રેસાભાઈ પુનમાભાઈ ૫ટેલ  બા૫લા 
૧૪૦ સમારવાડા  ધી સામરવાડા ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  પ્રેમાભાઈ જી.૫ટેલ  સમારવાડા 
૧૪૧ ભાટીબ  ધી ભાટીબ ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  ૫ટેલ અજાભાઈ  ભાટીબ 
૧૪૨ પાંસવાળ  ધી પાંસવાળ ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  બાબુભાઈ અજબાભાઈ ૫ટેલ  પાંસવાળ 
૧૪૩ કુંડી  ધી કુંડી ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  પીરાભાઈ કપુરાજી પુરોહિત  કુંડી 
૧૪૪ ભાટરામ  ધી ભાટરામ ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  કરશનભાઈ રણછોડભાઈ પુરોહિત  ભાટરામ 
૧૪૫ સોડાલ  ધી સોડાલ ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  હેસાભાઈ ગોવાભાઈ પુરોહિત  સોડાલ 
૧૪૬ રવિયા  ધી રવિયા ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  વસનાભાઈ રણછોડભાઈ પુરોહિત  રવિયા 
૧૪૭ રૂણી  ધી રૂણી ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  ભગવાનભાઈ એસ.પુરોહિત  રૂણી 
૧૪૮ રામપુરા(મો)  ધી રામપુરા(મો) ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  ૫ટેલ જોઈતાભાઈ હીરાભાઈ  રામપુરા(મો) 
૧૪૯ કરાધણી  ધી કરાધણી ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  મોહનભાઈ ઉકાભાઈ ૫ટેલ  કરાધણી 
૧૫૦ દેઢા  ધી દેઢા ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  જોઈતાભાઈ સોમભાઈ  દેઢા 
૧૫૧ માલોત્રા  ધી માલોત્રા ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  હરજીભાઈ રામજીભાઈ ૫ટેલ  માલોત્રા 
૧૫૨ વીછીવાડી  ધી વીછીવાડી ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  દેવડા ઓખસિંહ  વીછીવાડી 
૧૫૩ વાછોલ  ધી વાછોલ ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  કાળુભાઈ હરજીભાઈ ૫ટેલ  વાછોલ 
૧૫૪ જનાલી  ધી જનાલી ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  રામજીભાઈ દિપાભાઈ રાજગોર  જનાલી 
૧૫૫ કુંવારલા  ધી કૃંવારલા ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  ગણેશભાઈ ત્રિકમાભાઈ ૫ટેલ  કુંવારલા 
૧૫૬ રામપુરા(મો)  ધી રામપુરા(પાં)ફળ અને શાકભાજી ઉ.સે.સ.મં.લિ.  જોઈતાભાઈ હિરાભાઈ ૫ટેલ  રામપુરા(મો) 
૧૫૭ ધાનેરા  ધી ધાનેરા તેલેબિયા ઉ.સે.સ.મં.લિ.  ૫ે્રમાભાઈ ભુદરાભાઈ ૫ટેલ  ધાનેરા 
૧૫૮ ધાખા  ધી ધાખા તેલેબિયા ઉ.સે.સ.મં.લિ.  રાયમલભાઈ ગોકળાભાઈ ૫ટેલ  ધાખા 
૧૫૯ અનાપુરગઢ  ધી અનાપુરગઢ તેલેબિયા ઉ.સે.સ.મં.લિ.  જોઈતાભાઈ સોમભાઈ  અનાપુરગઢ 
૧૬૦ જડીયા  ધી જડીયા તેલેબિયા ઉ.સે.સ.મં.લિ.  જોઈતાભાઈ કસનાભાઈ ૫ટેલ  જડીયા 
૧૬૧ થાવર  ધી થાવર તેલેબિયા ઉ.સે.સ.મં.લિ.  મોહનભાઈ આર.૫ટેલ  થાવર 
૧૬૨ વાછોલ  ધી વાછોલ તેલેબિયા ઉ.સે.સ.મં.લિ.  સદીકભાઈ એસ.સિન્ધી  વાછોલ 
૧૬૩ સરાલ  ધી સરાલ તેલેબિયા ઉ.સે.સ.મં.લિ.  ખેમસીભાઈ હાજાભાઈ ૫ટેલ  સરાલ 
૧૬૪ થાવર  ધી થાવર બચત અને ધિરાણ સે.સ.મં.લિ.  રાવતાભાઈ સી.૫ટેલ  થાવર 
૧૬૫ સરાલ  ધી સરાલ બચત અને ધિરાણ સે.સ.મં.લિ.  આબાભાઈ રાયમલભાઈ ૫ટેલ  સરાલ 
૧૬૬ માલોત્રા  ધી માલોત્રા બચત અને ધિરાણ સે.સ.મં.લિ.  માસુંગભાઈ શંકરભાઈ ૫ટેલ  માલોત્રા 
૧૬૭ સામરવાડા  ધી સામરવાડા બચત અને ધિરાણ સે.સ.મં.લિ.  શંકરભાઈ પી.૫ટેલ  સામરવાડા 
૧૬૮ બા૫લા  ધી નમસકાર નાગરિક શરાફી સે.સ.મં.લિ.  રેસાભાઈ પુનમાભાઈ ૫ટેલ  બા૫લા 
૧૬૯ ધાનેરા  ધી ધાનેરન નાગરિક સહ મં.લિ.  ૫ટેલ નાથાભાઈ હેગોળાભાઈ  ધાનેરા 
૧૭૦ ધાનેરા  ધી ધાનેરા તા.૫ં.કર્મચારીની શરાફી સહ મં.લિ.  મફતલાલ જોષી  ધાનેરા 
૧૭૧ ધાનેરા  ધી ધાનેરા તાલુકાની સહ મડળીઓના કર્મચારીઓની ધિરાણ અને ગ્રાહક સે.સ.મં.લિ.  પ્રકાશભાઈ ભીમાણી  ધાનેરા 
૧૭૨ ધાનેરા  શિ૧ાકો ધિરાણ અને ગ્રાહક સહ મં.લિ  તુલસીભાઈ સોલંકી  ધાનેરા 
૧૭૩ ધાનેરા  ધી સમુદાયી આરોગ્ય કેન્દ્ર કર્મચારીની ધિરાણ અને ગ્રાહક સહ મં.લિ.  ધાનેરા 
૧૭૪ ધાનેરા  ધી ધાનેરા તાલુકા દૂધ ઉત્પાદક સહ મંડલીઓના કર્મચારીઓની ધિરાણ અને ગ્રાહક સહ મં.લિ.  પ્રેમાભાઈ ભુદરાભાઈ ૫ટેલ  ધાનેરા 
૧૭૫ ધાનેરા  ધી સ્વામી લીલાસા આદીવાસી સમુદાયી સહ મં.લિ.  પ્રકાશભાઈ ભીમાણી  ધાનેરા 
૧૭૬ ધાનેરા  ધી ધાનેરા તાલુકા તેલેબિયા રૂપાંતર સહ મંડળી  સદીકભાઈ એસ.સિન્ધી  ધાનેરા 
૧૭૭ ધાનેરા  ધી જય મામાજીવાસ કામદાર ઉત્પાદક સે.સ.મં.લિ.  વાદી બબાભાઈ કાળાજી  ધાનેરા 
૧૭૮ ધાનેરા  ધી સર્ર્ર્વાદય મજુર ચર્માેદય સેવા સહ મંડલી લિ.  ધાનેરા 
૧૭૯ ધાનેરા  ધી સર્વાદય મજુર ચર્માેદય સેવા સહ મંડલી લિ.  શાન્તીભાઈ પ્રભાભાઈ રાઠોડ  ધાનેરા 
૧૮૦ ધાનેરા  ધી સરદાર કો.ઓ૫.મા.એન્ડ પ્રો.સો.લિ.  સદીકભાઈ એસ.સિન્ધી  ધાનેરા 
૧૮૧ ધાનેરા  ધાનેરા નગર બીજ ઉત્પાદક અને વેચાણ સહ  મહેદાભાઈ કાજાભાઈ ૫ટેલ  ધાનેરા 
૧૮૨ ધાનેરા  ધાનેરા વિભાગીય દિવેલા રૂપાંતર ઉત્પાદક અને વેચાણ કરનારી સ.મં.લિ.  ભગવાનભાઈ એચ.૫ટેલ  ધાનેરા 
૧૮૩ ધાનેરા  ધાનેરા તાલુકા દિવેલા રૂપાંતર ઉત્પાદક અને વેચાણ કરનારી સ.મં.લિ.  જોઈતાભાઈ હિરાભાઈ ૫ટેલ  ધાનેરા 
૧૮૪ ધાનેરા  ધાનેરા તાલુકા રૂ. ઉત્પાદક ખરીદ વેચાણ અને રૂપાંતર કરનારી સ.મં.લિ.  રેસાભાઈ પુનમાભાઈ ૫ટેલ  ધાનેરા 
૧૮૫ ધાનેરા  ધાનેરા તાલુકા બટાકા ઉત્પાદક ખરીદ વેચાણ અને રૂપાંતર કરનારી સ.મં.લિ.  વસનાભાઈ રણછોડભાઈ પુરોહિત  ધાનેરા 
૧૮૬ ધાનેરા  રૂણી બીજ તાલુકા બટાકા ઉત્પાદક ખરીદ વેચાણ અને રૂપાંતર કરનારી સ.મં.લિ.  ભગવાનભાઈ એચ.૫ટેલ  ધાનેરા 
૧૮૭ ધાનેરા  ધાનેરા તાલુકા ખરીદ વેચાણ સંધ લિ.  ભગવાનભાઈ ધર્માભાઈ ૫ટેલ  ધાનેરા 
૧૮૮ ધાનેરા  ધાનેરા તાલુકા ફળ અને શાકભાજી ઉત્પાદક ખરીદ વેચાણ અને રૂપાંતર કરનારી સ.મં.લિ.  મોહનભાઈ ઉકાભાઈ ૫ટેલ  ધાનેરા 
૧૮૯ ધાનેરા  ધાનેરા તાલુકા બીજ ઉત્પાદક ખરીદ વેચાણ અને રૂપાંતર કરનારી સ.મં.લિ.  મહેદાભાઈ કાજાભાઈ ૫ટેલ  ધાનેરા 
૧૯૦ ધાનેરા  ધાનેરા તાલુકા રૂ. ઉત્પાદક ખરીદ વેચાણ અને રૂપાંતર કરનારી સ.મં.લિ.  ભગવાનભાઈ એચ.૫ટેલ  ધાનેરા 
૧૯૧ ધાનેરા  ધાનેરા નાગરિક સહકારી મં.લિ.  નથાભાઈ હેગોળાભાઈ ૫ટેલ  ધાનેરા 
૧૯૨ ધાનેરા  ધી પારસ કો.ઓ૫.હાઉસીંગ સો.સા.લિ.  રમેશભાઈ ધનાભાઈ શાહ  ધાનેરા 
૧૯૩ ધાનેરા  સ્વામી લીલાશા કો.ઓ૫.હાઉસીંગ સો.સા.લી.  પ્રકાશભાઈ ભીમાણી  ધાનેરા 
૧૯૪ સરાલ  ધી સરાલ ગોપાલક વિ.કા.સે.સ.મં.લિ.  હરકનભાઈ દેસાઈ  સરાલ