×

શાળાઓની/કોલેજોની વિગતો

અં. નં. શાળા/કોલેજ નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર (પ્રાથમિક, હાયર સેકન્‍ડરી, આટૅસ, કોમૅસ, સાયન્‍સ, એન્‍જીન્‍યરીંગ, પીટીસી વગેરે) શાળા/કોલેજના પ્રિન્‍સી૫લનું નામ સરનામુ ફોન નંબર
આર્ટસ કોલેજ ધાનેરા  ધાનેરા  આર્ટસ  લાલાભાઈ કે.૫ટેલ  ધાનેરા  ૯૯૧૩૧ર૭રર૭ 
શ્રી વિવેદાનંદ સ્કુલ  ધાનેરા  પ્રાથમિક,હાયર સેકન્ડરી  નથાભાઈ એચ.૫ટેલ  ધાનેરા