×

પાક અંગેની માહિતી

અં.નં. પાકનું નામ વાવેતર વિસ્‍તાર (૦૦હેકટરમાં) ઉત્‍પાદન   (૦૦ મેટ્રીક ટનમાં) ઉત્‍પાદન   (૦૦ મેટ્રીક ટનમાં)
ખ.બાજરી  ૧૫૧૫૦ - -
ખ.ધાસચારો  ૩રર૫  - -
ખ.જુવાર દાણા,ધાસ  ૩૫૮૦ - -
તલ  ર૫૭૫  - -
અડદ  ર૦૦  - -
ચોળા  ૧૬૫૦ - -
દિવેલા  ૭ર૫૦  - -
મગ  ૧૧૪૦ - -
મઠ  ૧૦૦ - -
૧૦ ગુવાર  ૧૩ર૦૦  - -
૧૧ તુવેર  ૭૦ - -
૧૨ મગફળી  ર૮૦૦  - -
૧૩ હા.કપાસ  ૫ર૫  - -
૧૪ શાકભાજી  ૧ર૦૦  - -
૧૫ વરીયાળી  ૧૦૦ - -
૧૬ અન્યપાક  ૭૫૦ - -