×

વરસાદના આંકડા

અં. નં. તાલુકાનું નામ વર્ષ  વરસાદના દિવસ વરસાદ મી.મી.
ધાનેરા  ર૦૦૭  ૧ર૫  ૫૧૮