×

તાલુકા પંચાયત ના સદસ્યશ્રી ઓની માહિતી

અ.નં. બેઠકનું નામ સભ્યશ્રીનું નામ હોદૃો સભ્યશ્રીનો મોબાઇલ નંબર
વાછોલ દક્ષાબેન દિનેશભાઇ ચૌધરી પ્રમુખશ્રી. ૯૯૨૫૩૧૧૦૦૯
વાસણ હોથીભાઇ માંનાભાઇ મકવાણા ઉપપ્રમુખશ્રી ૯૯૦૯૪૬૭૩૫૦
વાલેર નટવરભાઇ ચેનજીભાઇ ઠાકોર કારોબારી સમિતિ ચેરમેનશ્રી, ૮૧૪૦૯૧૭૬૧૨
નેનાવા ગણેશભાઇ મલાભાઇ પરમાર સામાજીક ન્યાય સમિતિ ચેરમેનશ્રી. ૯૬૦૧૮૫૦૫૧૯
આલવાડા પાંચુબેન મલાભાઇ પટેલ સભ્ય ૯૯૨૫૬૩૪૫૭૧
અનાપુર છોટા જગસીભાઇ રણછોડજી માનાણી સભ્ય ૮૯૮૦૧૦૨૨૫૩
અનાપુરગઢ સોનાભાઇ વણાભાઇ પટેલ સભ્ય ૯૯૭૯૩૬૯૨૧૫
ભાંજણા જતુબેન વાઘાભાઇ આલ સભ્ય ૯૯૨૫૯૨૦૧૪૩
ભાટીબ રાધાબેન હરનાથભાઇ પટેલ સભ્ય ૯૪૨૬૫૩૪૬૪૪
૧૦ ભાટરામ શારદાબેન બાબુભાઇ ભીલેચા સભ્ય ૯૯૧૩૧૧૫૧૮૧
૧૧ ધાખા દલછીબેન સુજાભાઇ ભાંડ સભ્ય ૯૪૨૮૬૫૧૨૭૭
૧૨ ધરણોધર દાડમબેન પથ્થુભાઇ કાગડાતર સભ્ય ૯૯૦૯૭૧૨૩૨૫
૧૩ હડતા ચંદનકુંવર જુજારસિંહ દેવડા સભ્ય ૯૫૭૪૯૯૩૬૩૨
૧૪ જડીયા લક્ષ્મીબેન રાયમલભાઇ પટેલ સભ્ય ૯૪૨૮૮૪૫૪૬૫
૧૫ જોરાપુરા ધા અંબાબેન ભાંણાભાઇ ચૌધરી સભ્ય ૯૯૨૪૪૯૦૬૬૦
૧૬ ખીંમત 1 કંચુબા પરબતસિંહ ઠાકોર સભ્ય ૯૯૨૪૯૭૪૫૬૦
૧૭ ખીંમત 2 મરઘાંબેન ભીખાભાઇ ચૌધરી સભ્ય ૯૮૨૫૬૭૫૫૧૧
૧૮ કુંમર જહુબેન ડાયાભાઇ પટેલ સભ્ય ૯૯૨૪૩૨૬૯૨૩
૧૯ મગરાવા નારણભાઇ નગાભાઇ પટેલ સભ્ય ૯૪૨૬૫૫૫૩૨૩
૨૦ માલોત્રા મફીબેન મશરાભાઇ ગલચર સભ્ય ૯૭૨૭૮૦૩૫૧૩
૨૧ રવિયા જોરાભાઇ વણાભાઇ ઉલવા સભ્ય ૯૮૨૫૯૫૧૪૨૧
૨૨ રૂણી કાળાભાઇ ગણેશભાઇ પટેલ સભ્ય ૯૮૨૫૪૧૫૬૨૪
૨૩ સામરવાડા ગજાભાઇ પ્રેમાભાઇ ખરસાણ સભ્ય ૯૪૦૮૪૨૪૧૮૮
૨૪ સરાલ રમેશભાઇ જગશીભાઇ કડુઆતર સભ્ય ૯૬૨૪૭૬૬૪૫૧
૨૫ શીયા મફાજી ખેતાજી રાઠોડ સભ્ય ૯૭૨૭૯૩૬૬૩૮
૨૬ થાવર અજબાભાઇ પ્રેમાભાઇ કાળમા સભ્ય ૯૫૮૬૪૭૩૪૨૭
ધાનેરા તાલુકાની જિલ્લા પંચાયત સીટના સદસ્યશ્રીઓની નામાવલી.
ધાખા અમરતીબેન રાયમલભાઇ પાંત્રોડ સભ્ય ૯૯૯૮૬૨૦૦૫૭
જડીયા રતનાભાઇ જગમાલભાઇ રબારી સભ્ય ૯૪૨૬૪૮૭૧૮૨
ખીંમત ઇન્દ્રાબેન રીકુજી ઠાકોર સભ્ય ૯૯૨૫૫૩૭૯૯૪
સરાલ માધાભાઇ દરઘાભાઇ પટેલ સભ્ય ૯૪૭૨૬૩૯૫૩૦
થાવર સુરેશકુમાર ભગવાનભાઇ પટેલ સભ્ય ૯૭૨૭૨૭૯૪૯૪