×

તાલુકા પંચાયત ના સરપંચશ્રી ઓની નામાવલી.

અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચશ્રીનું નામ મોબાઇલ નંબર
માલોત્રા શ્રીમતિ.રતનીબેન માસુંગભાઇ મુંજી ૮૫૩૦૯૬૧૧૧૯
મોટામેડા શ્રીમતિ.પાર્વતીબેન અમરાભાઇ ધુણીયા ૯૯૨૪૩૯૧૭૫૪
રવિ શ્રીમતિ.માયાબેન હંસાભાઇ ભાવાણી ૯૯૭૯૪૫૪૨૨૩
ગોલા શ્રીમતિ.જબરીબેન ઓખાભાઇ ભોગરા ૮૧૪૧૬૩૨૫૫૭
ભાટરામ શ્રીમતિ.સીતાબેન રણછોડભાઇ વાગડા ૯૯૭૯૧૬૨૩૮૦
બાપલા શ્રીમતિ.વેજયંતીબેન હરેશકુમાર શાહ ૯૮૩૩૮૬૬૬૪૬
વાછોલ શ્રીમતિ.હવાબાઇ સિદીકભાઇ સીધી ૯૯૦૯૫૯૨૭૮૬
કુંમર શ્રી.કાંન્તીભાઇ ખેમાભાઇ ડાભી ૯૭૨૭૬૧૧૮૭૦
ભાંજણા શ્રીમતિ.વકતુબેન વકતાભાઇ પટેલ ૯૪૨૮૬૫૦૬૩૨
૧૦ ખીંમત શ્રી.વાદળસિંહ ધુંખળજી ઠાકોર ૯૪૨૮૭૮૪૬૨૩
૧૧ વાછડાલ શ્રીમતિ.શોભાબેન વિજયભાઇ સોલંકી ૯૮૭૯૬૬૭૧૮૮
૧૨ લવારા શ્રી.ભમરસિંહ લાખસિંહ વાધેલા ૯૪૨૮૫૩૯૮૫૬
૧૩ વાલેર શ્રીમતિ.વિજયાબેન મોતીભાઇ રબારી ૯૭૨૭૮૧૩૪૪૫
૧૪ આલવાડા શ્રી.દીનેશભાઇ ખેંગારભાઇ પટેલ ૯૯૦૯૨૯૨૮૨૮
૧૫ સામરવાડા શ્રીમતિ.નીબાબેન ખમશીભાઇ ખરસાંણ ૯૪૨૮૯૮૩૮૦૪
૧૬ શેરગઢ-જ શ્રીમતિ.પાર્વતીબેન પ્રેમાભાઇ પટેલ ૯૯૦૩૮૧૯૭૫૩
૧૭ ભાટીબ શ્રી.શંકરપુરી ચંદનપુરી સ્વામી ૯૯૭૮૧૫૯૦૭૮
૧૮ વિરોલ શ્રી.તેજાભાઇ ગણેશાભાઇ બુંબી ૯૭૩૭૯૫૩૨૪૫
૧૯ સોતવાડા શ્રીમતિ.કલુબેન જોઇતાભાઇ પાંણ ૯૭૩૭૬૫૦૩૭૧
૨૦ જીવાણા શ્રી.તળશાભાઇ પુરાભાઇ ચૌધરી ૯૭૨૬૬૭૩૨૭૮
૨૧ થાવર શ્રી.જગુબેન અમથાભાઇ કાળમા ૯૭૧૪૦૦૨૩૧૦
૨૨ કુંવારલા શ્રી.દરગાભાઇ ધર્માભાઇ પટેલ ૯૯૦૯૮૭૩૭૮૮
૨૩ રાજોડા શ્રી.પ્રેમાભાઇ ઉકાભાઇ પટેલ ૯૫૩૭૨૫૯૯૧૬
૨૪ ધાખા શ્રી.સેંધાભાઇ હેગોળાભાઇ ઘસીયા ૯૪૨૬૨૩૬૫૩૪
૨૫ જડીયા શ્રી.લક્ષ્મણસિંહ સવજી સોલંકી ૯૪૨૭૬૪૬૦૮૬
૨૬ જાડી શ્રી.ગોકળાભાઇ જગમાલભાઇ રબારી ૯૭૧૪૮૭૦૩૨૧
૨૭ છીડીંવાડી શ્રીમતિ.વરજુબેન આંબાભાઇ પટેલ ૯૯૭૮૭૯૩૮૨૩
૨૮ અનાપુરગઢ શ્રી.દેવાભાઇ વીભાભાઇ રબારી ૯૯૨૪૭૬૫૪૧૦
૨૯ જોરાપુરા-ધા શ્રી.રેવાભાઇ મેહાભાઇ ગલચર ૯૭૨૪૭૧૨૫૯૮
૩૦ યાવરપુરા શ્રી.બાજુજી ધુડાજી પરમાર ૯૮૨૫૯૭૪૭૯૦
૩૧ નાનીડુગડોલ શ્રીમતિ.અંતરીબેન જવાનજી રાજપુત ૮૧૪૧૪૪૮૨૩૬
૩૨ નાનામેડા શ્રી.પનાભાઇ હેમાભાઇ બોકા ૯૯૨૫૭૬૯૨૮૮
૩૩ એડાલ શ્રી.દીનેશભાઇ લખમાજી કાપડી ૯૬૨૪૮૩૩૨૭૦
૩૪ વોડા શ્રી.ગણપતભાઇ સોનાભાઇ બારોટ ૭૮૧૭૦૪૨૩૩૩
૩૫ દેઢા શ્રી.ગમનાભાઇ રાવતાભાઇ અટયા ૯૯૭૯૧૫૪૪૪૨
૩૬ રૂણી શ્રીમતિ.વાદળીબેન મશરુભાઇ ડાભી ૯૯૨૫૯૩૧૧૨૪
૩૭ રામપુરામોટા શ્રીમતિ.અમરબેન સવાભાઇ ઠાકોર ૯૪૨૬૩૨૮૨૦૪
૩૮ ચારડા શ્રીમતિ.સાકરબેન ગોકુળભાઇ રગ્યા ૯૮૭૯૧૭૦૭૩૩
૩૯ શીયા શ્રીમતિ.મંજુબેન ચંદનસિંહ રાજપુત ૯૯૭૯૭૪૪૫૨૫
૪૦ સરાલ શ્રીમતિ.હરીયાબેન સોમાજી ઘટાડ ૮૯૮૦૪૬૦૧૫૩
૪૧ સબાવડી શ્રી.કરશનભાઇ રગનાથભાઇ પટેલ ૯૯૨૫૯૩૭૧૯૧
૪૨ વીછીંવાડી શ્રીમતિ.સુવાબાઇ ખેમજી દેવડા ૯૯૭૮૭૭૧૦૫૭
૪૩ નાનુડા શ્રીમતિ.શીવીબેન વેરશીભાઇ પરમાર ૯૪૨૮૧૯૬૦૬૦
૪૪ રામપુરા-વા શ્રી.ગૌરેશભાઇ ભુરાજી પુરોહિત ૯૯૦૯૪૬૬૨૨૭
૪૫ અનાપુરછોટા શ્રી.જોરાભાઇ શાંમતીભાઇ વેરાંણા ૯૯૨૫૯૫૨૨૪૯
૪૬ વાસણ શ્રીમતિ.જોતિબેન મનજીભાઇ કાછેલા ૯૯૦૯૮૭૪૪૬૦
૪૭ જનાલી શ્રીમતિ.જમુબેન ખેંગારભાઇ ભીલ ૭૬૯૮૪૭૪૭૪૫
૪૮ માંડલ શ્રી.હીરાભાઇ હરજીભાઇ ભીલ ૯૯૨૫૯૪૦૯૩૦
૪૯ એટા શ્રીમતિ.ખેમીબેન હમીરભાઇ પટેલ ૯૯૭૮૦૬૭૫૭૩
૫૦ આશીયા શ્રીમતિ.જેબરબેન ભુરાભાઇ દેસાઇ ૯૪૨૮૯૮૩૮૩૧
૫૧ શેરા શ્રી.ગોકળાભાઇ સેંધાભાઇ રોજ ૯૯૭૪૮૪૭૬૫૩
૫૨ વાસડા શ્રીમતિ.કમળાબેન કાળુભાઇ તુરી ૭૨૦૧૮૮૩૧૯૨
૫૩ સીલાસણા શ્રીમતિ.ભગીબેન ભુરાભાઇ પટેલ ૯૭૨૩૫૭૩૧૪૬
૫૪ કોટડા -ધા શ્રી.મશરાભાઇ છગનભાઇ ભીલ ૯૭૨૬૦૪૬૪૯૧
૫૫ મેવાડા શ્રીમતિ.સવીતાબેન અંબાલાલ પુરોહિત ૯૪૨૮૦૩૦૫૩૧
૫૬ મોટીડુગડોલ શ્રી.જોઇતાભાઇ ભાંણાભાઇ પટેલ ૭૮૭૪૭૮૫૮૧૪
૫૭ કુંડી શ્રી.વિહાભાઇ કેશાજી મિયાંતર ૮૭૫૮૧૭૧૦૮૭
૫૮ નેગાળા શ્રી.ચોથાભાઇ રાવતાભાઇ કોળી ૯૯૭૮૨૦૮૬૬૬
૫૯ ખાપરોલ શ્રીમતિ.સોનીબેન ઉમાભાઇ પટેલ ૯૪૨૭૬૪૬૦૫૮
૬૦ નેનાવા શ્રીમતિ.કમળાબેન ગેનસિંહ દેવડા ૯૪૨૭૬૪૨૪૮૪
૬૧ રવિયા શ્રી.લાખાભાઇ હમીરાભાઇ આલ ૮૧૪૦૯૭૨૧૪૪