×

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત કચેરી,ધાનેરા
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી કે.આર. ખાંટ
ફોન નંબર રરર૦૫૩
ફેકસ નંબર રરર૦૫૩

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી કે.આર.ખાંટ વિ.અ.પંચાયત  રરર૦૫૩  રરર૦૫૩ 
ર  શ્રી વી.કે.હટાર  પં.સ.ઈ  રરર૦૫૩  રરર૦૫૩ 
શ્રી એ.કે.મકવાણા  જુ.કા  રરર૦૫૩  રરર૦૫૩