×

કારોબારી સમિતી

અં.નં. સમિતી સભ્‍યનું નામ સભ્‍યનો હોદો સરનામુ ફોન નંબર/ફેકસ નંબર
ધુણીયા અણદાભાઈ વીરમાભાઈ અઘ્ય૧ા મોટામેડા તા.ધાનેરા રરર૦૬૫
ઠાકોર ભુરાભાઈ રાભાજીભાઈ સભ્ય રામરામોટા તા.ધાનેરા રરર૦૬૫
૩  સોલંકી કેશબાઈ નાથુસિંહ સભ્ય જડીયા તા.ધાનેરા રરર૦૬૫
૪  ચૌધરી રાજીબેન અજબાભાઈ સભ્ય વિરોલ તા.ધાનેરા રરર૦૬૫
૫  માવાણી મફતભાઈ જોધાજી સભ્ય રવિ તા.ધાનેરા રરર૦૬૫
૬  ૫ટેલ પાર્વતીબેન પ્રેમાભાઈ સભ્ય શેરગઢ(જ) તા.ધાનેરા રરર૦૬૫
૭  ભાંડ વકતુબેન રૂડાભાઈ ભાંડ સભ્ય ધાખા તા.ધાનેરા રરર૦૬૫
૮  ગુડોલ હાજાભાઈ દાનાભાઈ સભ્ય બા૫લા તા.ધાનેરા રરર૦૬૫
૯  ૫ટેલ માધાભાઈ દરગાભાઈ સભ્ય સિલાસણા તા.ધાનેરા રરર૦૬૫