×

ગ્રામસભા

તાલુકાનું નામ ગામનું નામ ગ્રામ સભાનો તબકકો તારીખ સમય
ધાનેરા  એટા  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૧.૧૧
ધાનેરા  આલવાડા  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૧/૦૦
ધાનેરા  અનાપુર છોટા  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૫/૦૦
ધાનેરા  અનાપુર ગઢ  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૧/૦૦
ધાનેરા  આસીયા  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૧/૦૦
ધાનેરા  લવારા  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૧/૦૦
ધાનેરા  માલોત્રા  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૧/૦૦
ધાનેરા  લેલાવા  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૧/૦૦
ધાનેરા  માંડલ  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૧/૦૦
ધાનેરા  કુંડી  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૫/૦૦
ધાનેરા  કુવારલા  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૧/૦૦
ધાનેરા  મગરાવા  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૫/૦૦
ધાનેરા  નેગાળા  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૧/૦૦
ધાનેરા  બા૫લા  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૫/૦૦
ધાનેરા  ભાંજણા  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૫/૦૦
ધાનેરા  ભાટીબ  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૧/૦૦
ધાનેરા  ભાટરામ  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૧/૦૦
ધાનેરા  નાનુડા  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૧/૦૦
ધાનેરા  ચારડા  દશમો તબકકો  ૭/૧૮/૨૦૦૭ ૧૧/૦૦
ધાનેરા  છીંડીવાડી  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૧/૦૦
ધાનેરા  મોટા મેડા  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૫/૦૦
ધાનેરા  નાના મેડા  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૧/૦૦
ધાનેરા  મેવાડા  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૧/૦૦
ધાનેરા  વીછીવાડી  દશમો તબકકો  ૭/૧૭/૨૦૦૭ ૧૫/૦૦