×

ધાનેરા વિષે

ધાનેરા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલ છે. જેનું ભૌગોલીક સ્થાન અક્ષાંક- ૨૪ રેખાંશ- ૭ર.૫ છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીમાં રેલનદી નદીનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય પાકો બાજરી, ધઉ, રાયડો છે. પ્રાણીઓમાં ગાય, બળદ, ભેંસ, બકરી, ઉટ, જોવા મળે છે. ૫હેરવેશમાં ફાળીયું, બોડીયું, ઓઢણી, ધાધરી છે.

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

ધાનેરા વિષે

ધાનેરા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલ છે. જેનું ભૌગોલીક સ્થાન અક્ષાંક- ૨૪ રેખાંશ- ૭ર.૫ છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીમાં રેલનદી નદીનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય પાકો બાજરી, ધઉ, રાયડો છે. પ્રાણીઓમાં ગાય, બળદ, ભેંસ, બકરી, ઉટ, જોવા મળે છે. ૫હેરવેશમાં ફાળીયું, બોડીયું, ઓઢણી, ધાધરી છે.

Read More
૭૭
૨૦૧૧૬૩
૫૫

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો