×

લાખાની વિષે

લાખણી તાલુકો બનાસકાંઠા જિલ્લા ના પશ્રિમ વિસ્તારમાં પાટણ જીલ્લાની ઉત્તરે આવેલો છે. તાલુકામાંથી નેશનલ હાઇવે નંબર-૮ પસાર થાય છે. આ તાલુકાને હરીયાળો તાલુકો બનાવવાની જીલ્લા તથા તાલુકા વહીવટી તંત્રની કટીબઘ્ધતા છે. ખેતીવાડી અને પશુપાલન આધારિત જીવન જીવતા ધરતીપુત્રો કાંટાળા બાવળો વચ્ચ્ો આકરા પુરુષાર્થ થકી વિકાસની મુખ્ય ધારા સાથે જોડાવા મથી રહયા છે. આ તાલુકાને રેલ્વે ની સુવિધા મળેલ નથી. તાલુકા ના મુખ્ય બે શહેરો ડિસા અને થરાદ છે.

Read More
શ્રી પી.ડી.સેનમા

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

લાખાની વિષે

લાખણી તાલુકો બનાસકાંઠા જિલ્લા ના પશ્રિમ વિસ્તારમાં પાટણ જીલ્લાની ઉત્તરે આવેલો છે. તાલુકામાંથી નેશનલ હાઇવે નંબર-૮ પસાર થાય છે. આ તાલુકાને હરીયાળો તાલુકો બનાવવાની જીલ્લા તથા તાલુકા વહીવટી તંત્રની કટીબઘ્ધતા છે. ખેતીવાડી અને પશુપાલન આધારિત જીવન જીવતા ધરતીપુત્રો કાંટાળા બાવળો વચ્ચ્ો આકરા પુરુષાર્થ થકી વિકાસની મુખ્ય ધારા સાથે જોડાવા મથી રહયા છે. આ તાલુકાને રેલ્વે ની સુવિધા મળેલ નથી. તાલુકા ના મુખ્ય બે શહેરો ડિસા અને થરાદ છે.

Read More
૫૩
૧૫૨૫૫૧
૪૩
૪૫%

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો