×

પાલનપુર વિષે

પાલનપુર તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલ છે. પાલનપુરમાં ૧૧૭ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં લડબીનદી, ઉમરદશી, બાલારામ નદી નદીઓનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય પાકો ઘઉં, બાજરી, દિવેલા, વરીયાળી, મકાઇ, ગુવાર છે. પ્રાણીઓમાં ગાય, ભેંસ, બળદ, બકરાં, ઘેંટા જોવા મળે છે. ૫વૅતોમાં સામરેઠા, કોચરી, કાગળોપીર, સાંક્ળેશ્વરી આવેલા છે. પાલનપુર તાલુકામાં મુખ્યત્વે ૫ત્થટર ખનીજ મળી આવે છે.

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

પાલનપુર વિષે

પાલનપુર તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલ છે. પાલનપુરમાં ૧૧૭ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં લડબીનદી, ઉમરદશી, બાલારામ નદી નદીઓનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય પાકો ઘઉં, બાજરી, દિવેલા, વરીયાળી, મકાઇ, ગુવાર છે. પ્રાણીઓમાં ગાય, ભેંસ, બળદ, બકરાં, ઘેંટા જોવા મળે છે. ૫વૅતોમાં સામરેઠા, કોચરી, કાગળોપીર, સાંક્ળેશ્વરી આવેલા છે. પાલનપુર તાલુકામાં મુખ્યત્વે ૫ત્થટર ખનીજ મળી આવે છે.

Read More
૧૧૮
૨૭૮૫૪૨
૧૦૫

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો