×

થરાદ વિષે

થરાદ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલ છે. થરાદમાં ૧૩૪ જેટલા ગામો આવેલા છે. મુખ્ય પાકો ઘઉં, બાજરી , એરંડા , રાયડા જીરૂ, મગ, સરસવ , ઈસબગુલ છે. પ્રાણીઓમાં ગાય , ભેંસ , ઘેંટા , બકરાં ,ઉટ , ઘોડા , બળદ જોવા મળે છે.

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

થરાદ વિષે

થરાદ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલ છે. થરાદમાં ૧૩૪ જેટલા ગામો આવેલા છે. મુખ્ય પાકો ઘઉં, બાજરી , એરંડા , રાયડા જીરૂ, મગ, સરસવ , ઈસબગુલ છે. પ્રાણીઓમાં ગાય , ભેંસ , ઘેંટા , બકરાં ,ઉટ , ઘોડા , બળદ જોવા મળે છે.

Read More
૧૩૪
૨૯૯૩૩૫
૮૭

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો