×

વાવ વિષે

વાવ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલ છે. જેનું ભૌગોલીક સ્થામન અક્ષાંશ-૨૪.૧૮ રેખાંશ-૭૧.૩૭ છે. મુખ્ય પાકો બાજરી, મગ, મઠ, ઇસબગુલ છે. પ્રાણીઓમાં ગાય,ભેંસ,બળદ,બકરાં.ઘેંટા જોવા મળે છે. વાવ તાલુકામાં મુખ્યત્વે ૫ત્થર ખનીજ મળી આવે છે.

Read More
શ્રી એમ.એમ.દેસાઈ

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

વાવ વિષે

વાવ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલ છે. જેનું ભૌગોલીક સ્થામન અક્ષાંશ-૨૪.૧૮ રેખાંશ-૭૧.૩૭ છે. મુખ્ય પાકો બાજરી, મગ, મઠ, ઇસબગુલ છે. પ્રાણીઓમાં ગાય,ભેંસ,બળદ,બકરાં.ઘેંટા જોવા મળે છે. વાવ તાલુકામાં મુખ્યત્વે ૫ત્થર ખનીજ મળી આવે છે.

Read More
૧૨૧
૨૪૬૧૫૬
૭૯

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો