×

પ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ
રાબીયાબેન અસલમભાઈ પટેલ

Designation :પ્રમુખ
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. : તાલુકા પંચાયત કચેરી, વડગામ
Phone No. : ૦૨૭૩૯૨૬૨૦૨૪
Fax No.​ :
Mobile No​ : ૯૭ર૬૬પ૮૯૪પ
E-mail : tdo-vadgam@gujarat.gov.in