×

ટીડીઓ વિષે

તાલુકા વિકાસ અધિકારી
શ્રી એ. એચ. પરમાર

Designation :તાલુકા વિકાસ અધિકારી
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. : તાલુકા પંચાયત કચેરી, વડગામ તા.વડગામ જી.બનાસકાંઠા
Phone No. : ૦૨૭૩૯-૨૬૨૦૨૪
Fax No.​ : ૦૨૭૩૯-૨૬૨૦૨૪
Mobile No​ : ૭૫૬૭૦૧૨૫૨૩
E-mail :tdo-vadgam@gujarat.gov.in