×

વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. કર્મચારી / અધિકારીશ્રીનું નામ હોદો મોબાઇલ નંબર
શ્રી એ એચ પરમાર તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૭૫૬૭૦૧૨૫૨૩
શ્રી જી એન દેશમુખ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ૯૮૯૮૧૨૨૫૧૬
શ્રી જે સી વળાગાંઠ મ તા વિ અધિકારી ૯૯૭૯૯૨૪૪૧૭
શ્રી ભરતભાઇ પટેલ વિ અ સહકાર ૮૯૮૦૫૨૫૬૩૪
શ્રી એચ કે મકવાણા નાયબ હિસાબનીશ આઇ આર ડી ૯૭૨૪૫૦૯૬૩૨
શ્રી જી આર ટાકરવાડીયા સી કા હિસાબ ૯૪૨૮૪૩૮૮૯૭
શ્રી દિલ્પાબેન એમ ચૌધરી આંકડામદદનીશ ૯૫૫૮૨૨૮૮૨૬
શ્રી વી સી રાવલ સી કા શિક્ષણ ૯૪૨૬૫૦૨૯૮૭
શ્રી પરેશ વી રાવત અ મ ઇ બાંધકામ સીવીલ ૯૪૨૬૪૮૮૨૪૮
૧૦ શ્રી પ્રજ્ઞેશભાઇ મકવાણા અ મ ઇ બાંધકામ સીવીલ ૮૧૬૦૬૫૧૦૭૫
૧૧ શ્રી જીજ્ઞાબેન ડી મોઢ અ મ ઇ બાંધકામ ઝુપડા ૯૧૦૬૧૮૧૬૪૨
૧૨ શ્રી આર એમ ચોરાસીયા જુ કા વહીવટ ૯૯૭૯૭૪૪૬૯૯
૧૩ શ્રી ઉષાબેન એમ પરમાર જુ કા જમીન દફતર ૮૨૩૮૫૭૮૭૧૭
૧૪ શ્રી જીજ્ઞાબેન જે ચૌધરી જુ કા શિક્ષણ ૯૪૨૮૮૧૪૮૧૮
૧૫ શ્રી ચેતનાબેન એમ ભુતડીયા જુ કા ડીસ્પેચ ૯૪૦૯૪૩૭૮૭૩