×

આબોહવા

અં. નં. તાલુકાનું નામ વષૅ વરસાદના દિવસ વરસાદ મી.મી.
વડગામ ૨૦૦૭ ૪૧ ૧૧૨૩