×

ત.ક.મંત્રીશ્રીઓની યાદી

અ.નં. કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદો મોબાઇલ નંબર
શ્રીમતિ એચ પી રાઠોડ તલાટી કમ મંત્રી સીસરાણા ૯૪૨૯૧૨૧૩૫૪
શ્રી એસ એલ ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી સકલાણા ૯૯૨૪૭૫૮૮૦૬
શ્રી આર એફ ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી રૂપાલ ૯૪૦૮૪૧૮૭૦૨
શ્રી પી પી ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી ડાલવાણા ૯૪૨૮૩૮૯૫૬૨
શ્રીમતિ ભાવના ડી ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી ઘોડીયાલ ૯૪૨૯૭૦૮૨૯૫
શ્રીમતિ પુષ્પાબેન તલાટી કમ મંત્રી પસવાદળ ૭૬૦૦૭૩૫૩૬૩
શ્રી મયંક સોલંકી તલાટી કમ મંત્રી પેપોળ ૮૨૦૦૩૪૭૩૬૫
શ્રી અલકાબેન લોહ તલાટી કમ મંત્રી પીલુચા ૯૭૧૪૨૩૬૫૭૦
શ્રી એમ ડી ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી પીરોજપુરા ૯૬૨૪૪૯૧૨૭૯
૧૦ શ્રી મધુબેન એમ પટેલ તલાટી કમ મંત્રી પરખડી ૯૪૨૭૪૯૬૪૧૯
૧૧ શ્રી ડી કે ચાવડા તલાટી કમ મંત્રી ટીંબાચુડી ૯૭૨૩૭૪૬૧૪૦
૧૨ શ્રી વી ડી ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી બસુ ૯૫૭૪૦૬૦૦૯૭
૧૩ શ્રી એમ એચ ચૌહાણ તલાટી કમ મંત્રી બાવલચુડી ૯૪૨૭૦૮૫૯૨૨
૧૪ શ્રીમતિ ગીતાબેન જી ઘોયા તલાટી કમ મંત્રી હસનપુર ૯૪૨૬૨૩૭૩૧૨
૧૫ શ્રીમતિ રેણુકા આર ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી મેપડા ૮૧૪૦૨૬૮૪૩૪
૧૬ શ્રી ડી બી રાતડા તલાટી કમ મંત્રી મેમદપુર ૯૪૨૬૪૮૫૧૪૩
૧૭ આશીષ એમ ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી મેતા ૯૪૨૮૮૪૭૨૪૮
૧૮ વર્ષાબેન એ રાઠોડ તલાટી કમ મંત્રી મેગાળ ૯૭૧૨૨૮૭૮૩૩
૧૯ જી જી પટેલ તલાટી કમ મંત્રી મુમનવાસ ૬૩૫૩૮૨૨૮૯૪
૨૦ શ્રીમતિ એમ એચ કુણીયા તલાટી કમ મંત્રી માલોસણા ૬૩૫૨૯૧૭૯૩૮
૨૧ શ્રી એમ પી કટારીયા તલાટી કમ મંત્રી માહી ૯૯૭૮૦૨૨૮૪૫
૨૨ શ્રી એલ ડી ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી માનપુરા ૮૯૮૦૮૫૮૦૦૩
૨૩ શ્રી આર ડી ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી મજાદર ૮૯૮૦૮૫૪૭૭૪
૨૪ શ્રીમતિ જી એમ ચૌહાણ તલાટી કમ મંત્રી મોરીયા ૯૪૦૮૪૨૨૬૦૧
૨૫ શ્રીમતિ હેતલ બી ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી મગરવાડા ૯૫૩૭૧૩૦૬૩૧
૨૬ શ્રીમતિ જે એન ભાટીયા તલાટી કમ મંત્રી ભલગામ ૯૭૧૩૩૬૧૦૨૦
૨૭ શ્રી એ વી જોષી તલાટી કમ મંત્રી ભાંગરોડીયા
૨૮ શ્રી જે જે જોષી તલાટી કમ મંત્રી ભરોડ 9725537754
8155977398
૨૯ શ્રી પ્રીયંકા બી ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી ભરકાવાડા ૯૯૭૪૬૫૭૪૩૨
૩૦ શ્રી એમ ડી પ્રજાપતિ તલાટી કમ મંત્રી નળાસર 9033950433
8320428934
૩૧ રાજેશ એમ ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી નાંદોત્રા ૯૬૬૨૦૩૪૫૦૭
૩૨ શ્રી એફ એસ ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી નાનોસણા 9737361752
7990972196
૩૩ શ્રી ધવલ એમ ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી નાવિસણા 9427262160
8200961103
૩૪ શ્રીમતિ પાયલબેન ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી નવીસેધણી 82385 20514
૩૫ શ્રીમતિ હંસાબેન ડી ડાભી તલાટી કમ મંત્રી નવોવાસ 76239 23066
૩૬ શ્રીમતિ ભાવનાબેન તલાટી કમ મંત્રી નગાણા 8160681224
9624082912
૩૭ શ્રીમતિ પી કે મોર તલાટી કમ મંત્રી જલોત્રા ૯૫૧૨૨૬૬૦૯૩
૩૮ શ્રી પી સી ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી જુનીસેધણી 7600903026
94088 57048
૩૯ શ્રી એન એ ઘાસુરા તલાટી કમ મંત્રી જુનીનગરી ૯૯૭૯૧૬૨૪૬૫
૪૦ શ્રી જયેશ ડી ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી વેસા ૯૪૨૯૨૮૭૦૪૬
૪૧ શ્રી એમ કે આસેડીયા તલાટી કમ મંત્રી વડગામ ૯૭૨૬૭૦૮૧૨૩
૪૨ શ્રીમતિ કોકીલાબેન ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી વણસોલ ૯૯૭૮૮૭૩૨૨૫
૪૩ શ્રી રાહુલ એમ ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી વગદડી ૯૪૦૮૪૧૭૪૪૭
૪૪ શ્રીમતિ મનીષા એમ ચોરાસીયા તલાટી કમ મંત્રી વરસડા ૯૪૨૭૧૩૮૮૩૬
૪૫ આશા એલ ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી વરણાવાડા ૯૭૨૬૭૬૪૬૯૪
૪૬ શ્રી એલ એન સોલંકી તલાટી કમ મંત્રી વરવાડીયા ૯૪૨૭૯૧૪૯૫૪
૪૭ શ્રી એમ એલ ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી છાપી ૯૮૭૯૦૦૨૭૨૫
૪૮ શ્રીમતિ કેતુ એન ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી છનીયાણા ૯૯૧૩૩૨૪૮૯૨
૪૯ શ્રી એ વાય ઘાસુરા તલાટી કમ મંત્રી નિઝામપુરા ૯૪૦૯૪૩૬૮૮૮
૫૦ શ્રી વી ડી ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી ચિત્રોડા 70164 66409
94289 54253
૫૧ શ્રીમતિ વર્ષાબેન જે ચૌહાણ તલાટી કમ મંત્રી ફતેગઢ ૯૪૨૬૨૩૭૪૫૬
૫૨ શ્રીમતિ એન એ હસન તલાટી કમ મંત્રી ચંગવાડા ૯૬૮૭૯૨૫૫૨૫
૫૩ શ્રી એચ એચ વળાગાંઠ તલાટી કમ મંત્રી ચાંગા ૯૪૨૭૮૯૯૭૪૪
૫૪ શ્રી જે જે ગુર્જર તલાટી કમ મંત્રી કાલેડા ૯૯૧૩૭૫૨૪૩૦
૫૫ શ્રી હરેશભાઇ ધુળીયા તલાટી કમ મંત્રી કરનાળા ૯૪૨૮૮૪૩૭૫૧
૫૬ શ્રી જીગર એમ ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી તેનીવાડા ૯૪૨૯૪૦૭૫૫૨
૫૭ શ્રીમતિ રેણુકા આર ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી ગીડાસણ મોટી ૯૪૦૮૧૬૬૩૩૨
૫૮ શ્રી ઇલાબેન પટેલ તલાટી કમ મંત્રી ગીડાસણ નાની ૯૯૯૮૮૫૫૨૯૨
૫૯ શ્રી જયેશભાઇ પરમાર તલાટી કમ મંત્રી એãાણા ૯૫૩૭૨૦૧૯૩૪
૬૦ શ્રી વી એ ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી અંધારીયા ૭૨૦૧૯૭૦૯૨૩
૬૧ શ્રીમતિ કે એચ ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી ધનાલી ૯૫૮૬૪૧૧૦૩૩
૬૨ શ્રીમતિ એમ એમ પરમાર તલાટી કમ મંત્રી ધોતા ૯૫૩૭૯૫૫૮૭૪
૬૩ શ્રી પી આર ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી ધોરી ૯૪૦૮૫૯૫૫૦૯
૬૪ શ્રીમતિ આર જે કુરેશી તલાટી કમ મંત્રી શેરપુરા સે ૯૭૧૪૨૩૬૫૭૦
૬૫ શ્રીમતી મનીષાબેન ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી શેરપુરા મ ૯૮૭૯૫૭૪૭૭૯
૬૬ શ્રીમતિ વી જે ચૌધરી તલાટી કમ મંત્રી થલવાડા ૯૯૨૫૩૦૦૮૭૩
૬૭ શ્રી વી પી માહીવાલ તલાટી કમ મંત્રી રજોસણા ૯૪૨૭૮૩૬૯૩૩