×
જીલ્લાના ગામોની યાદી | બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત
 • હોમ
 • જીલ્લાના ગામોની યાદી

જીલ્લાના ગામોની યાદી

 • અજાપુર મોટા
 • અજાપુર વાંકા
 • અંબાપાની
 • અમીરગઢ
 • બાલુંદ્ગા
 • ચીકનવાસ
 • ડેરી
 • ડુંગરપુરા
 • ગાંગુ
 • ઇશવાની
 • જુની રોહ સરોત્રી
 • કંસારવીડ
 • કેનગોરા
 • ખેરા
 • કીડોતર
 • નીચલો બંધ
 • રાજપુરીયા
 • સોનવાડી
 • ઉપલો બંધ
 • વીરમપુર
 • ચીતલ
 • દહીંડા
 • દેવાળીયા
 • અમીરગઢ
 • બંતાવાડા
 • દાભછત્ર
 • ધાનપુરા
 • ગઢડા
 • ધંટા
 • જેઠી
 • કાકવાડા
 • કપાસીયા
 • જીલીયા
 • જશવંતગઢ
 • કામીગઢ
 • અવલ
 • ભામરીયા
 • દાભેલા
 • ધાનપુરા (ઢોલીયા)
 • ગાંજી
 • ધોડા
 • જોરાપુરા (અમીરગઢ)
 • કાલી માટી
 • કરાઝા
 • ખાપા
 • ખેમરાજીયા
 • માંડલીયા
 • રબારન
 • સરોત્રા
 • ટાઢોળી
 • વાધોરીયા
 • ઝાંઝરવા
 • ખજુરીયા
 • ખારી
 • લક્ષ્મીપુરા (અમીરગઢ)
 • પેડચોલી
 • રામપુરા (વડલા)
 • સુરીલા
 • વાગદાડી
 • ઝબા
 • મછીયાળા મોટા
 • મછીયાળા નાના
 • મલીલા
 • અવાલા (અરનીવાડા)
 • ભયાલા
 • ડાભેલી
 • ઢોલીયા
 • ગવારા
 • ઇકબાલગઢ
 • જુની રોહ
 • કાનપુરા
 • કરમડી
 • ખાપરા
 • ખુનીયા
 • માનપુરીયા
 • રબારીયા
 • સવાનીયા
 • ઉમરકોટ
 • વીરા
 • અભાપુરા
 • અદેરણ (દાંતા)
 • અદેરન (માં×કડી)
 • અમરપુરા
 • અંબાધંટા
 • આંબલીમલ
 • અમલોઇ
 • બલવંતપુરા
 • બામનીયા
 • બામનોજ
 • બનોદરા
 • બરવાસ
 • બેડા
 • બેડાપાની
 • બેગાડીયાવાસ
 • જમરૂ
 • જશવંતગઢ
 • જશવંતપુરા(દાંતા)
 • જશવંતપુરા (હડાડ)
 • જશવાપુરા (માંકડી)
 • જવારા
 • જેટવાસ
 • ઝારીવાવ
 • જુંફલી
 • જીતપુર
 • રાનીકા
 • રનોલ
 • રાણપુર
 • રતનપુર
 • રયાનીયા
 • રીંછડી
 • રૂપપુરા
 • રૂપવાસ
 • સમૈયા
 • સનાલી
 • ઉમેદપુરા
 • ઉનાદરા
 • વડનલ
 • કુંવરસી
 • લોતોલ
 • મચાકોડા
 • મધુસુદનપુરા
 • મગવાસ
 • મહોબતગઢ ø (દાંતા)
 • મહોબતગઢ (હડાડ)
 • મહુડા
 • મહુડી
 • મલ
 • નાનાસડા
 • નાની ટુંડીયા
 • નારગઢ
 • ટોડા
 • તોરણીયા
 • ઉદાવાસ
 • ઉંબરા
 • ધોડાટંકાણી
 • ગોરાડ
 • ગોધાણી
 • ગોઢડા
 • જોધસર
 • જોરાપુરા
 • કણબીયાવાસ
 • કાનાગર
 • કંસા
 • નવાનીયા
 • નાવાનુ પાદર
 • નવાવાસ (દાંતા)
 • નવોવાસ (હડાડ)
 • પડાલીયા
 • પંછા
 • પણીયારી
 • પનુદ્ગા
 • પસીયા
 • પતાલીયા
 • પેથાપુર
 • પીપલીવાલી વાવ
 • પીઠ (નવાનગર)
 • પૃથ્વીરાજગઢ
 • પુંજપુર
 • કોયલાપુર
 • વિરપુર (હડાડ)
 • ભચાડીયા
 • ભદ્ગમલ
 • ભાંખરી
 • ભાણપુર
 • ભવાનગઢ
 • બોરડીયાળા
 • સંઢોસી
 • સંતપુર
 • વીરમવેરી
 • દાંતા
 • દેરીચારદા
 • દેવાલીયાવાળી વાવ
 • ઢાબાની વાવ
 • ધંગાડીયા
 • ધામનવા
 • ધારેડા
 • ધ્રાંગીવાસ
 • હાથી પગલા
 • હેડો
 • જગતપુરા
 • જલાના
 • જંબેરા
 • માંકનચંપા
 • માં×કડી
 • માનપુર (ગોરાડ)
 • વડુસણ
 • વેદવેરા
 • વાગડા કયારી
 • મંછીલા
 • મંડાલી
 • સરાકલા
 • સરહદ છાપરી
 • સવઇપુરા
 • સીમ્બલ
 • સીમ્બલીયા
 • સીમ્બલપાની
 • સીંકડા
 • સીયાવાડા
 • ગુડા
 • હેડાડ
 • હરીગઢ
 • હરીવાવ
 • નૈવાડા
 • વેકરી
 • વેલવાડા
 • વીજલાસન
 • છોટા બામોદ્ગા
 • છોટા પીપોદ્ગા
 • ચીખલા
 • ચોકીબોર
 • ચોરાસન
 • ચોરી
 • દાભછત્રા
 • ડાલપુરા
 • દાંતા
 • કાંતીવાસ
 • કરણપુર
 • કીનગોરા
 • કેશરપુરા
 • ખૈવાડ
 • ખાનધોરા
 • ખતાની મગરી
 • ખાતલ
 • ખેરાની ઉંબરી
 • ખેરમલ
 • ખીરોજ
 • ખોખર બીલી
 • ખોખારીયાવાસ
 • કોદારવી રાનપુર
 • કોટેશ્વર
 • રાધપુર
 • રંગપુર
 • રાણી ઉંબરી
 • ધુનાલી
 • દીવડી
 • ગઢ (દાંતા)
 • ગઢ (મહુડા)
 • ગાંજીપુર
 • ગનાપીપલી
 • ગંછેરા
 • કુõકડી
 • કુંભારીયા
 • કુંડેલ
 • માનપુર (પેથાપુર)
 • મીરનવાસ
 • મોર ડુંગરા
 • મોટા બામોદ્ગા
 • મોટા પીપોદ્ગા
 • મોટાસડા
 • મોતીપુરા
 • નાગેલ
 • વાધડાચા
 • વજાસના
 • વસી
 • સોલસંડા
 • સુલતાનપુર
 • તલીટી
 • તરંગડા
 • ટેકરી
 • થાલવાડા
 • થાના
 • વિરપુર(લોતોલ)
 • સંઢોસી
 • ગંગવા
 • ધંટોડી
 • ઐતા
 • અલવાડા
 • અનાપુર છોટા
 • અનાપુરગઢ
 • અસીયા
 • બાપલા
 • ભાજના
 • ભાતીબ
 • ભાટરામ
 • ચારડા
 • છીન્દીવાડી
 • દેઢા
 • ઢાખા
 • ધનેરા
 • ધાનપુરા (ખેડા)
 • સાંકડ
 • સંતારવાડા
 • સરલ
 • સીરા
 • શેરગઢ (જાડીયા)
 • સીલાસણા
 • રવી
 • રવીયા
 • રૂની
 • સબવાડી
 • સમલવાડા
 • સોતવાડા
 • વછદલ
 • વછોલ
 • વલેર
 • યુવરપુરા
 • ધરનોધર
 • દુડગોલ મોટી
 • દુડગોલ નાની
 • ઇડુલ
 • ફતેપુરા(મલોત્રા)
 • ગોલા
 • હેડતા
 • જાડી
 • જાડીયા
 • જાનાલી
 • જીવાના
 • જોરાપુરા (ઢાખા)
 • કરધાની
 • ખાંગન
 • ખાપ્રોલ
 • વાસન
 • વાસડા
 • વીંછીવાડી
 • વીરોલ
 • વોડા
 • નીગલા
 • નેનાવા
 • પાંસવલ
 • પેન્ગીયા
 • રાજોડા
 • રામપુરા (પાંસવલ)
 • રામપુરા (વાધપુરા)
 • રામપુરા છોટા
 • રામપુરા મોટા
 • ખીમત
 • કોટડા (ઢાખા)
 • કોટડા (રવીયા)
 • કુમાર
 • કુંડલી
 • કુંવરલા
 • લવારા
 • લીલાવા
 • મગરવા
 • મલોત્રા
 • માંડલ
 • મેવાડા
 • મોટા મીડા
 • નાના મેડા
 • નાનુડા
 • સોડલ
 • તલેગઢ
 • થાવર
 • વકતપુરા
 • સીયા
 • રામુના
 • અધગામ
 • અકોલી મહારાજવાસ
 • અકોલી ઠાકોરવાસ
 • અમરનેસડા
 • અમરપુરા
 • આંબલીવાસ
 • અંબલુન
 • આનંદપુરા
 • આંગણવાડા
 • અરણીવાડા
 • બલોચપુર
 • ભદ્ગેવાડી
 • ભાલગામ
 • ભાવનગર
 • બુકોલી
 • નાગોટ
 • નાના જામપુર
 • નાનોટા
 • નેસરતપુરા
 • નાથપુરા
 • નવા
 • નીકરીયા
 • નીકોઇ
 • ઓઢા
 • પાદર
 • પદારડી
 • રાજપુર
 • રામપુરા
 • રાનકપુર
 • રાનાવાડા (જાગીરી)
 • ચાંગા
 • માનપુર (શીહોરી)
 • માનપુરા (ઉન)
 • મોટા જામપુર
 • વીઠલોદ
 • જાલમોર
 • અધગામ
 • ચીખલા
 • ચીમ્બલા
 • ચીમનગઢ
 • દેવદારબાર
 • દેવપુરા
 • ધનેરા
 • દુદાસન
 • દુગ્રાસન
 • ફતેગઢ
 • ફતેપુરા
 • ગંગાપુરા
 • ગોલીયા
 • ગોઠડા
 • ગુંઠાવાડા (દલપતપુરા)
 • રાનાવાડા (ખાલસા)
 • રનીર
 • રતનગઢ
 • રતનપુરા (શીહોરી)
 • રતનપુરા (ઉન)
 • રવીયાણા
 • રૂની
 • રૂપપુરા
 • રૂવીલ
 • સદુજીવાસ
 • સમાણવા
 • સવપુરા
 • શીહોરી
 • શીરવાડા
 • શીયા
 • ઇન્દ્ગમાના
 • કુંવારવા
 • લક્ષ્મીપુરા
 • મૈડકોલ
 • મંડાલા
 • મંગલપુરા નાગોટ
 • ઇસારવા
 • જાખેલ
 • જાલીયા
 • જમાના પાદર
 • જોટાડા
 • કાકર
 • કંબોઇ
 • કાંકરેજ
 • કંથેરીયા
 • કરશનપુર
 • કાશલપુરા
 • કાસરા
 • કાશીપુરા
 • કતેડીયા
 • સોહનપુરા
 • સુદ્ગોસન
 • તના
 • ટેટીયાના
 • તીરવાડા
 • થાલી
 • થારા
 • ટોટના
 • ઉછારપી
 • ઉંબરી
 • ઉન
 • વાડા
 • વાલપુરા
 • વરસાડા
 • વીભાનેસડા
 • ખારીયા
 • ખાસા
 • ખેંગારપુરા
 • ખીમણા (પલોદર ના વાસ)
 • ખોડા
 • ખોડલા
 • કુડવા
 • અમદપુરા (ધોડીયલ) 
 • અમેદપુરા (મુમનવાસ) 
 • અમીરપુરા 
 • અંધારીયા
 • બદરપુરા 
 • બસુ 
 • બાવલચુડી 
 • ભખારી 
 • ભલગામ 
 • ભાંગરોડીયા 
 • ભારકાવાડા 
 • ભારોડ 
 • ભાટવાસ 
 • ભુખલા 
 • ચાંગા 
 • મેતા 
 • મોકેશ્વર 
 • મોરીયા 
 • મોટેટા 
 • મોતીપુરા 
 • મુમનવાસ 
 • નગાણા 
 • નાગરપુરા 
 • નાળાસર 
 • નંદોત્રા 
 • નાનોસણા 
 • નવી નગરી 
 • નવી સીંધાણી 
 • નવીસાણા 
 • નવો વાસ 
 • ચંગવાડા 
 • છનીયાના 
 • છાપી 
 • ચીત્રોડા 
 • ડાલવાના 
 • ધનાલી 
 • ધાનપુરા
 • ધારેવાડા 
 • ધોરી 
 • ઢોતા 
 • ઇદ્ગાણા 
 • ફતેગઢ 
 • ધોડીયલ 
 • ગીડાસણ મોટી 
 • ગીડાસણ નાની 
 • નીઝામપુરા 
 • પાલડી 
 • પાંછડા 
 • પાંડવા 
 • પારખંડી 
 • પાસવાદળ 
 • પૃથ્વી 
 • પીપોલ 
 • પીલુચા 
 • પીરોજપુરા 
 • રાજોસણા 
 • રૂપલ 
 • સબલપુરા 
 • સકલાના
 • સલેમકોટ 
 • હડમતીયા 
 • હરડે વસાના 
 • હસનપુર 
 • હતાવાડ 
 • ઇકબાલગઢ 
 • ઇકબાલપુરા 
 • ઇસ્લામપુરા 
 • જલોત્રા 
 • જોઇતા 
 • જુની નગારી 
 • જુની સીંધાણી 
 • કબીરપુરા 
 • કાલીડા 
 • કમલપુરા 
 • કરશનપુરા 
 • શમશેરપુરા 
 • સરદારપુરા 
 • શેરપુરા (મજદાર) 
 • શેરપુરા (શીંભાર) 
 • સીસરાના 
 • સુખપુરા 
 • તેજપુરા 
 • ટેણીવાડા 
 • થાલવાડા 
 • થુવર 
 • ટીમ્બાચુડી 
 • ઉમરેચા 
 • વેદગામ 
 • વડગામ
 • વગાડીયા 
 • કરનાલા 
 • કોદ્ગાલી 
 • કોદરામ 
 • કોટડી 
 • લીંબોલી 
 • મગરવાડા 
 • મહી 
 • મજદાર 
 • મજાતપુર 
 • મલોસણા 
 • માનપુરા 
 • મીગળ 
 • મીજારપુરા 
 • મીમાદપુર 
 • મેપડા 
 • વંસોલ 
 • વરસડા 
 • વર્ણવાડા 
 • વરવાડીયા 
 • વસાણા (શીંભાર) 
 • વેસા 
 • અબાલા 
 • અબાસના 
 • અસાણા 
 • બાલોધન 
 • બરવાળા
 • બેડા 
 • ભાભર
 • ભાભર જુના
 • ભાભર નવા 
 • ભેમ બોરડી 
 • ભોડલીયા 
 • બુરેથા 
 • છાછાસણા 
 • વાવડી
 • ચલાદ્ગા 
 • છતરા 
 • ચંબુવા 
 • છીછોદ્ગા 
 • દેવકાપડી 
 •  ઢેંકવાડી 
 • ગંગુન 
 • ગોસાન 
 • હરકુડીયા 
 • ઇન્દ્ગાવા જુના 
 • ઇન્દ્ગાવા નવા 
 • જસણવાડા 
 • જોરવાડા 
 • વજાપુર નવા 
 • કપ્રુપુર 
 • કેરાળા 
 • ખડોસણ 
 • ખારા 
 • ખારી પાલડી 
 • કુવાલા 
 • લુનસેલા 
 • માનપુરા ભાભર
 • મેરા 
 • મેસપુરા 
 • મીઠા 
 • મોટી સારી 
 • નેસડા 
 • રડાકીયા 
 • રૌઇતા 
 • રૂણી 
 • સણેસડા 
 • સણવા 
 • સુથાર નેસડી 
 • તનવાડ 
 • ટીટરવા 
 • ઉજજૈનવાડા 
 • ઉંડી 
 • વડાણા 
 • વડપગ 
 • વજાપુર જુના 
 •  અકોળી 
 • અરખી 
 • અટલ 
 • ભડાલી (ઝેટ) 
 • ભાડલી કોઠા 
 • ભાખર મોટી 
 • ભાખર નાની 
 •  ભાકોદર
 • બંદોત્રા 
 • ભીલાચલ 
 • ભીલડા 
 • છોડુંગરી 
 • ડુંગીયા 
 • દાંતીવાડા
 • દાંતીવાડા
 • દેરી 
 • ધનેરી 
 • ધનીયાવાડા 
 • ફતેપુરા (ધનાવાડા) 
 • ગંગુદરા 
 • ગંગુવાડા 
 • ગનોદરા 
 • ગોઢ 
 • ગુંદરી 
 • હરીયાવાડા 
 • જીગોલ 
 • જોરાપુરા (લોડપા) 
 • જોરાપુરા (ભાડલી) 
 • કોટડા (જીગોલ) 
 • લખનસર 
 • લોડપા 
 • મહુડી મોટી 
 • મહુડી નાની 
 • માલપુરીયા 
 • મારવાડા 
 • નંદોત્રા (બ્રાહ્મનવાસ) 
 • નંદોત્રા (ઠાકોરવાસ) 
 • નીલપુર 
 • ઓઢવા 
 • પાંઠવાડા 
 • રાજકોટ
 • રામપુરા મહુડી 
 • રામસીડા (છાપરા) 
 • રનોલ 
 • રતનપુર 
 • સાતસન 
 • શેરગઢ ઓઢવા 
 • શીકારીયા 
 • તલેનગર 
 • વડવાસ 
 • વાધ્રોલ
 • વગોર 
 • વાવધારા 
 • વેલાવાસ 
 • જાટ 
 • અગડોલ 
 • અગથાલા 
 • અખોલ મોટી 
 • અખોલ નાની 
 • અસીડા 
 • બૈવાડા 
 • બલોધર 
 • ભચાલવા 
 • ભાડાથ 
 • ભદ્ગ 
 • ભદ્ગમલી 
 •  ભકાડીયલ 
 • ભીલડી 
 •  ભોયન
 • બોડલ 
 • કાંત 
 • કસારી 
 • કતારવા 
 • ખડોસણ 
 • ખંતવા 
 • ખેરોલા 
 • કોચાસન 
 • કોટડા 
 • કોઠા 
 • કુચાવાડા 
 • કુડા 
 • કુંપત 
 • કુંવરા પાદર 
 • લખાની 
 • લતીયા 
 • સવીયાના 
 • શમશેરપુરા 
 • શેરગઢ 
 • શેરગંજ 
 • શેરપુરા 
 • સોડાપુર 
 • સોતંબલા 
 • સોયલા 
 • સુંથીયા 
 • તલેગઢ 
 • તલેગંજ 
 • તલેપુરા 
 • ટેટોડા 
 • થેરવાડા 
 • વેદવાલ 
 • બુરેલ 
 • ચંદાજી ગોલીયા 
 • ચત્રાલા 
 • ચીકરા 
 • છત્રાલા 
 • ચીત્રોડા 
 • ચોરા 
 • દામા 
 • દસનાવાસ 
 • દાવાસ 
 • ડેડોલ 
 • ડીસા
 • દેકા 
 • દેવસરી 
 • ધાનાવાડા 
 • લક્ષ્મીપુરા 
 • લોરવાડા 
 • લુણપુર 
 • મહાદેવીયા 
 • માલગઢ 
 • માનાકી 
 • માણેકપુરા 
 • માટુ 
 • મેડા 
 • મોરલ 
 • મોરથલ ગોલીયા 
 • મોટા કાપરા 
 • મુદીથા 
 • નાગાફના 
 • નાના કાપરા 
 • વડલી ફાર્મ 
 • વહારા 
 •  વકવાડા 
 • વરન 
 • વરનોડા 
 • વસાદા 
 • વાસના (જુના  ડીસા)
 • વાસણા (કુડા) 
 • વાસના (વાટમ) 
 • વેલાવાપુરા 
 • વીરૂના 
 • વીરૂવાડા 
 • વીઠોદર 
 • યુવરગંજ 
 • યુવરપુરા 
 • ધાનપુરા 
 • ધારનવા 
 • ધારીસન
 • ધારપદા 
 • દેઢાલ 
 • ધ્રોબા 
 • ધુંસોલ 
 • ધુવા 
 • દોદના 
 • ફગુદ્ગા 
 • ફતેપુરા
 • ગામડી 
 • ગીનાજી રબારી ગોલીયા 
 • ધાડા 
 • ધાના 
 • નંદલા 
 • નાની 
 • નાવા 
 • નવા ભીલડી 
 • નેસડા જુના 
 • નેસડા નવા 
 • ઓઢવા 
 • પાલડી 
 • પમારૂ 
 • પીછદલ 
 • પીપલુ 
 • રાજપુર 
 • રામપુરા 
 • રામસન 
 • રામુન 
 • ધારનલ મોટી 
 • ધારનલ નાની 
 • ગોધા 
 • ગુગલ 
 • જાડીયાલી 
 • જસરા 
 • જવલ 
 • જાંબડીયા 
 •  જાકોલ 
 • જેરડા 
 • જોરાપુરા 
 •  જુના  ડીસા
 • કમોડા 
 • કમોડી 
 • કંઝારા 
 • રાનપુર અથામનો વાસ 
 • રાનપુર ઉગામનો વાસ 
 • રાનપુર વચલોવાસ 
 • રસાના મોટા 
 • રસાના નાન 
 • રતનપુરા 
 • રોબાસ મોટી 
 • રોબાસ નાની 
 • સદરપુર 
 • સમૌ મોટાવાસ 
 • સમૌ નાનાવાસ 
 • સનથ 
 • સાંઢીયા 
 • શરત 
 • ઝેનલ 
 • રામવાસ 
 •  અકેડી 
 •  અકેસણ
 • અલીગઢ 
 • અંબાલીયલ 
 • અંબીથા 
 • અંગોલા 
 • આંત્રોલી 
 • અસ્માપુરા (ગોલા) 
 • અસ્માપુરા (કરજોડા) 
 • બાદરગઢ 
 • બાદરપુરા (ભુટડી) 
 • બાદરપુરા (કાલુસન) 
 • બાદરપુરા (ખોડલા) 
 • બાદરપુરા (પરપદા) 
 • ભાગલ (જગાના) 
 • લાલાવાડા 
 • લક્ષ્મણપુરા 
 • લુનવા 
 • મદાના (ડુંગીયા) 
 • મદાના (ગઢ) 
 • માલણ 
 • મલાણા 
 • માલપુરીયા 
 •  માનાકા
 • માનપુર (કરજોડા) 
 • મીરવાડા (મહાજન) 
 • મીરવાડા (રતનપુર) 
 • મોરીયા 
 • મોટા 
 • નાલાસર 
 • ભાગલ (પીપલી) 
 • ભાટમલ મોટી 
 • ભાટામલ નાની 
 • ભાટવાડી 
 • ભાવીસન 
 • ભુટડી 
 • ચડોતર 
 • ચાંદીસર 
 • ચીખલા 
 • ચીત્રાસની 
 • દેલવાડા 
 • ડેલવાડા 
 • ધાંડા 
 • ધનીયાના 
 • ઢીલાના 
 • પખાણવા 
 • પાલનપુર
 • પાલનપુર(રૂરલ) 
 • પરપદા 
 • પટોસણ 
 • પીડાગરા 
 • પીપલી 
 • પીરોજપુરા (ટાંકાની) 
 • રાજપુર (પખાનવા) 
 • રામપુરા (કરાજા) 
 • રાનાવાસ 
 • રાનપુરીયા 
 • રતનપુર 
 • રૂપપુરા 
 • સાદરપુર 
 • ઇસ્બીપુરા 
 • ફતેપુર 
 • ગઢ 
 • ગલવાડા 
 • ગથામન 
 • ગોઢ 
 • ગોલા 
 • ગોપાલપુરા 
 • હસનપુર 
 • હથીદ્ગા 
 • હીબતપુર 
 • હોડા 
 • જડીયલ 
 • જાગાના 
 • જસલેની 
 • સગ્રોસના 
 • સલેમપુરા 
 • સલ્લા 
 • સંબારડા 
 • સંધી (મોટાવાસ) 
 • સંધી (નધાનીવાસ) 
 • સંધી રાનાજીવાસ 
 • સાંગલા 
 • સાંગ્રા 
 • સરીપદા 
 • સાસમ 
 • સેદ્ગાસના 
 • સીમોદ્ગા 
 • સોનગઢ
 • સુંધા 
 • જસપુરીયા 
 • જોરાપુરા ભાખર 
 • જુવોલ 
 • કમલપુર 
 • કરજોડા 
 • ખારોડીયા 
 • ખાસા 
 • ખેમાના 
 • ખોડલા 
 • કોટડા (ભાખર) 
 • કોટડા (ચાંદગઢ) 
 • કુંભાલમેર 
 • કુંભાસન 
 • કુંપેર 
 •  કુસાકળ
 • ટકરવાડા 
 • તલેપુરા (મદાણા) 
 • ટોકરીયા 
 • ઉકરડા 
 • વઢાના 
 • વેગડા 
 • વરવાડીયા 
 • વાસન 
 • વસાની 
 • વાસડા (ફતેપુર) 
 • વાસડા (મુંજપુર) 
 • વાસના (જાગાના) 
 • વેદાનચા 
 • વિરપુર
 • અચ્છુવા 
 • અકોળી
 • અરજણપુરા 
 • અસારાગામ 
 • અશરાવાસ 
 • બહીસરા 
 •  બૈયાક
 • બલુન્તરી 
 • બરાડવી 
 • બેણપ 
 • ભચાલી 
 • ભડવેલ 
 • ભખારી 
 • ભાંખોડ 
 • ભરાડવા 
 • ખડોળ 
 • ખારડોલ 
 • ખીમાણા પાદર 
 • ખીમણાવાસ 
 • કોલાવા 
 • કોરેતી 
 • કુંભારડી 
 • કુંભારખા 
 • કુંડલીયા 
 • લાલપુરા 
 • લીમ્બાળા 
 • લીમ્બુની 
 • લોદ્ગાણી 
 • માધપુરા 
 • માડકા
 • વાવડી 
 • ભતાસના 
 • ભથવાર વાસ 
 • ભથવારગામ 
 • બોરૂ 
 • બુકના 
 • ચલા 
 • ચંદનગઢ 
 • ચંદરવા 
 • છતરપુરા 
 • ચોથાર નેસડા 
 • ચોટલી 
 • ચુવા 
 • ડાભી 
 •  દૈયપ
 • દેંડાવા 
 • માલસણ 
 • મામણા 
 • મસાલી 
 • મવસારી 
 • મેધપુરા 
 • મીઠાવી ચારણ 
 • મીઠાવી રાણા 
 • મોરીખા 
 • મોરવાડા 
 • મોતીપુરા 
 • નાદાબેટ 
 • નળોદર 
 • નવાપુરા 
 • પડાણ 
 • પાનસડ 
 • દેથાળી 
 • દેવપુરા (સુઇગામ) 
 • દેવપુરા (તલસારી) 
 • ધાનાણા 
 • ધાંગધ્રા
 • ઢેરીયાના 
 • ઢીમા 
 • ધ્રેચાના 
 • દુધવા 
 • દુદોસન 
 • ડુંગાલા 
 • ઇટા 
 • ફંગાડી 
 • ગંભીરપુરા 
 • ગરામ્બડી 
 • પ્રતાપપુરા 
 • રબાડી પાદર 
 • રચ્છેણા 
 • રાધા નેસડા 
 • રાડકા
 • રડોસણ 
 • રાજપુરા 
 • રામપુરા 
 • રાવળા 
 • રેલુચી 
 • સણવાલ 
 • સપ્રેદા 
 • સરદારપુરા 
 • સવપુરા 
 • સેડાવ 
 • ગોલપ 
 • ગોલપ નેસડા 
 • ગોલગામ 
 • હરીપુરા 
 • હષઁદ 
 • ઇશ્વરીયા 
 • જળોયા 
 • જનાવાડા 
 • જેલાણા 
 • જોરાવરગઢ 
 • જોરડીયાળી 
 • કલાણપુરા 
 • કણોઠી 
 • કરેલી 
 • કતવ 
 • સોનેથ 
 • સુઇગામ 
 • તાડવ 
 • તખ્તપુરા 
 • તખ્તપુરા (જે) 
 • તેજપુરા 
 • તીથગામ 
 • ટોભા 
 • ઉંચોસન 
 • ઉછપા 
 • ઉમેદપુરા 
 • વાધપુરા 
 • વજીયાસરા 
 • વસારડા 
 • વાવ
 • અચ્છાવેદીયા 
 • ભડકાસર 
 • ભગવાનપુરા 
 • ભેંસણા 
 • બોડા 
 • ચગવાડા 
 • ચાલવા 
 • ચમનપુરા 
 • ચીભડા 
 • દૌઓ 
 • ડેલવાડા 
 •  દેયોદર
 • દીયોદર
 • દેરા 
 •  ઢાંકવાડા 
 • સનાવ 
 • સરદારપુરા (જસાલી) 
 • વજેગઢ 
 • ધ્રાંદવ 
 • ધ્રાંદવાડા 
 • ઢુંસોલ 
 • દુચાકવાડા 
 • ફોનાઁ 
 • ગંગોલ 
 • ગોડા 
 • ગોલવી 
 • ગોલવો 
 • જાડા 
 • જલોધા 
 • જસલી 
 • ખાણોદર 
 • કોટરવાડા 
 • કોટડા દેયોદર
 • સરદારપુરા (રવીલ) 
 • સીસન જુના 
 • વખા 
 • કોટડા ફોનાઁ 
 • કુંવારા 
 • કુનવતા 
 • કુવાના 
 • લવાના 
 • લીમ્બૌ
 • લીલાધર 
 • લુદ્ગા 
 • મકડાલા 
 • મખનૌ
 • માનપુરા ઢુંસોલ 
 • માનપુરા જલોધા 
 • મેસરા 
 • મોજરૂ જુના 
 • મોરજુ નવા 
 • સીસન નવા 
 • સોની 
 • વાટમ જુના 
 • મુલકપુર 
 • નરાના 
 • નાવા 
 • નવાપુરા 
 • નોખા 
 • ઓઢા 
 • ઔગડપુરા 
 • પાલડી 
 •  રૈયા
 • રામપુરા 
 • રાંતીલા 
 • રવીલ 
 • સાલપુરા 
 • શામળા વડાણા 
 • સનાદર 
 • સુરાના 
 • વડીયા 
 • વાટમ નવા 
 • અભેપુરા 
 • અજાવાડા 
 • અંત્રોલ 
 • અરાતવા 
 • અસાસન 
 • અસોદર 
 • બેતાલીયા 
 • બેવાટા 
 • ભાચર 
 • ભાડોદર 
 • ભાલાસર 
 • ભાપડી 
 • ભાપી 
 • ભરડાસર 
 • ભીમગઢ 
 • કેશરગામ 
 • ખાનપુર
 • ખારાખોડા 
 • ખેંગારપુરા 
 • ખોડા 
 • ખોરડા 
 • કીયલ 
 • કોચાલા 
 • કોઠીગામ 
 • કુંભારા 
 • લાખાપુરા 
 • લાલપુર
 • લીંડૌ
 • લોધનર 
 • લોરવાડા 
 • તેરોલ 
 • ઉંધ્રાના 
 • વજેગઢ 
 • વારા 
 • ભીમપુરા 
 • ભોરડુ 
 • ભોરોલ 
 • ભુરીયા 
 • બુધાનપુર 
 • ચાંગડા 
 • છારડા 
 • છાનાસરા 
 • છોટાપા 
 • ચુડમેર 
 • દાંતીયા 
 • દરબારી દેતાલ 
 • દેદુડી 
 • ડેલ 
 • દેલાનકોટ 
 • લુનાલ 
 • લુનાવા 
 • લુવાના 
 • માદલ 
 • મહાદેવપુરા 
 • મહાજનપુરા 
 • માલુપર 
 • માંગરોલ 
 • મેધાલા 
 • મેધપુરા 
 • મીયલ 
 • મોરીલા 
 • મોરથલ 
 • મોટા મેસરા 
 • મોટી પવાડ 
 • થારા 
 • ઉંટવેલીયા 
 • વાલાદર 
 • વેદાલા 
 • દેન્ડુવા 
 • દેતાલા દુવા 
 • દીદારદા 
 • દીપડા 
 • દોડગામ 
 • ડોડીયા 
 • દોલતપુરા 
 • દુધવા 
 • દુવા 
 • ગડસીસર 
 • ગગના 
 • ગનાતા 
 • ગણેશપુરા 
 • ગેલા 
 • ગાંઠીયાલી 
 • નગાલા 
 • નાના મેસરા 
 • નાની પવાડ 
 • નાનોલ 
 • નારોલી 
 • પાડાદર 
 • પઠામડા 
 • પાટીયાસરા 
 • પાવડાસન 
 • પીપર 
 • પીપારલ 
 • પીલુડા 
 • પીરગઢ 
 • રાડકા 
 • રાહ 
 • થરાદ
 • વડગામડા
 • વામી 
 • ઝેન્થા 
 • ધેસડા 
 • ધોડાસર 
 • હાથાવાડા 
 • ઇધાતા 
 • જાદરા 
 • જામદા 
 • જામપુર 
 • જનાડી 
 • જીંદલા 
 • જેટડા 
 • કમાલી 
 • કરનપુરા 
 • કરબુન 
 • કર્ણાસર 
 • કસાવી 
 • રાજકોટ
 • રામપુરા 
 • રનેસરી 
 • રાણપુર
 • રતનપુરા 
 • સબા 
 • સનાધાર 
 • સનાવીયા 
 • સાવરખા 
 • સવપુરા 
 • સીડલા 
 • શેરૌ
 • સીધોત્રા 
 • તખુવા 
 • તરૂવા 
 • થેરવાડા 
 • વાગાસન 
 • વંતડૌ